Công thức tô màu trong Excel

Để có thể thiết lập tô màu các ô trong Excel theo ý muốn, bạn cần phải biết cách sử dụng chức năng Conditional Formatting và công thức tô màu trong Excel. Chức năng này sẽ giúp bạn thiết lập định dạng theo giá trị của các ô trong khoảng bạn đã chọn, từ đó xác định các ô cần tô màu cho bạn.

Conditional Formatting là một tính năng trong Excel giúp bạn định dạng chuỗi dữ liệu trong các ô, các giá trị về màu sắc, kiểu mẫu nền, khung... Khi áp dụng tính năng này sẽ tạo các Rule định dạng thông thường của ô về màu sắc, kiểu thể hiện văn bản và số. Tuy nhiên khi chúng ta xóa bỏ Conditional Formatting thì định dạng mặc định của các ô sẽ được phục hồi.

cong thuc to mau trong excel

Tìm hiểu công thức tô màu trong Excel

Hướng dẫn công thức tô màu trong Excel

Để sử dụng tính năng này, tại tab Home , mục Styles bạn nhấn Conditional Formatting .

cong thuc to mau trong excel 2

Tại Conditional Formatting, bạn sẽ có các lựa chọn sau:

- Highlight Cells Rules: Tô màu các ô có giá trị đặc biệt như: lớn nhất, nhỏ nhất, bằng nhau hoặc giữa một khoảng...
- Top/Bottom Rules: Tô màu các ô có trong top 10, top 10% lớn nhất, nhỏ nhất hay nhóm trung bình...
- Data Bars: Tạo các cột đồ thị tương ứng với giá trị trong ô.
- Color Scales: Tô màu tương ứng giá với giá trị trong ô.
- Icon Sets: Tạo các icon tương ứng với giá trị trong ô.
- New Rules: Cho phép tạo các Rule mới theo yêu cầu của bạn.
- Clear Rules: Xóa các Rule trong các ô đang chọn hoặc cả bảng(Entire Sheet)
- Manage Rules: Mở cửa sổ quản lý Conditional Formatting Rules Manager, cho phép tạo, xóa hoặc chỉnh sửa các Rule.
Trên đây là các lựa chọn trong Conditional Formatting, nhưng trong bài viết nãy sẽ chỉ tập trung vào các lựa chọn tô màu là Highlight Cells Rules, Top/Bottom Rules và New Rules.

1. Higlight Cells Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

- Greater Than...: Tô màu giá trị lớn hơn ...
- Less Than...: Tô màu giá trị nhỏ hơn ...
- Between...: Tô màu giá trị ở khoảng từ ... đến ...
- Equal To...: Tô màu giá trị bằng ...
- Text that Contains...: Tô màu ô có chứa ký tự ...
- A Date Occurring...: Tô màu giá trịđược nhập tại một mốc thời gian nào đó.
- Duplicate Values...: Tô màu các ô có giá trị bằng nhau.
cong thuc to mau trong excel 3

2. Top/Bottom Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

- Top 10 Items...: Tô màu 10 ô có giá trị lớn nhất.
- Top 10 %...: Tô màu 10% các ô có giá trị lớn nhất.
- Bottom 10 Items...: Tô màu 10 ô có giá trị nhỏ nhất.
- Bottom 10 %...: Tô màu 10% các ô có giá trị nhỏ nhất.
- Above Average: Tô màu các ô có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy.
- Below Average: Tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn trung bình cộng của dãy.

cong thuc to mau trong excel 4

3. New Rule

Khi chọn New Rule, cửa sổ New Formatting Rule hiện ra sẽ cho bạn những công thức nhằm tạo định dạng Rule mới như sau:

- Format all cells based on their values: Định dạng toàn bộ các theo kết quả của chúng
- Format only cells that contain: Chỉ định dạng ô có chứa các giá trị mà bạn thiết lập.
- Format only top or bottom ranked values: Chỉ định dạng theo giá trị cao nhất hoặc thấp nhất
- Format only values that are above or below average: Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới trung bình.
- Format only unique or duplicate values: Định dạng các giá trị giống nhau hoặc duy nhất.
- Use a formula to determine which cells to format: Định dạng các ô theo công thức của thức của bạn.
Để làm rõ hơn, bạn theo dõi phần hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Format all cells based on their values

Tại phần Edit the Rule Description, ta có thể tùy chỉnh như sau:

- Phần Format Style , bạn có 2 lựa chọn tô màu theo 2 màu hoặc 3 màu.
- Phần Type bạn có thể lựa chọn theo dạng:

+ Định dạng theo giá trị nhỏ nhất và lớn nhất: Chọn Lowest Value và Highest Value.

cong thuc to mau trong excel 5

+ Định dạng theo số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian: Chọn Number và nhập giá trị của bạn.

cong thuc to mau trong excel 6

+ Định dạng theo tỷ lện phần trăm: Chọn giá trị từ 0 đến 100

cong thuc to mau trong excel 7

+ Định dạng bằng công thức: công thức bạn chọn bắt buộc phải trả về một kết quả rõ ràng như số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian.

cong thuc to mau trong excel 8

+ Định dạng nhóm phần trăm: Giá trị hợp lý là từ 10 đến 90. Các giá trị cùng nhóm phần trăm sẽ có mầu giống nhau.

cong thuc to mau trong excel 9

- Phần Color bạn chọn màu cho giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.

cong thuc to mau trong excel 10

Sau khi chọn xong bạn nhấn OK để áp dụng công thức tô màu mới cho dữ liệu của bạn như ví dụ của mình bên dưới.

cong thuc to mau trong excel 11

Format only cells that contain

- Cell Value: Tô màu theo giá trị của ô.

+ between: tô màu các giá trị giữa một khoảng nhất định.
+ not between: tô màu các giá trị ngoài một khoảng nhất định.

cong thuc to mau trong excel 12

+ equal to: tô màu các ô có giá trị bằng một giá trị nhất định.
+ not equal to: tô màu các ô có giá trị khác một giá trị nhất định.
+ greater than: tô màu các ô có giá trị lớn hơn một giá trị nhất định.
+ less than: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn một giá trị nhất định.
+ greater than or equal to: tô màu các ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.
+ less than or equal to: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.

cong thuc to mau trong excel 13

- Specific Text: Tô màu theo ký tự đặc biệt.

+ containing: tô màu ô chứa ký tự đặc biệt.
+ not containing: tô màu ô không chứa ký tự đặc biệt.
+ beginning with: tô màu ô bắt đầu với đặc biệt.
+ ending with: tô màu ô kết thúc với đặc biệt.

cong thuc to mau trong excel 14

- Dates Occurring: Tô màu theo thời gian giá trị xuất hiện trong trang tính.

cong thuc to mau trong excel 15

- Blanks: Tô màu ô trống.
- No Blanks: Tô màu ô không trống.
- Errors: Tô màu ô bị lỗi.
- No Errors: Tô màu ô không bị lỗi.
Format only top or bottom ranked values
- Top: Tô màu số giá trị đứng đầu.
- Bottom: Tô màu số giá trị đứng dưới.

Tại ô trống bên cạnh bạn điền số giá trị mà bạn muốn tô màu.

% of the selected range: tô màu số phần trăm trong khoảng mà bạn chọn tô màu.

cong thuc to mau trong excel 16

Format only values that are above or below average

Tô màu các ô theo giá trị trung bình của khoảng được chọn:

- above: tô màu ô có giá trị trên trung bình.
- below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình.
- equal or above: tô màu ô có giá trị bằng hoặc trên trung bình.
- equal or below: tô màu ô có giá trị bằng hoặc dưới trung bình.
- 1st dev above: tô màu ô có giá trị trên trung bình lớn nhất.
- 1st dev below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình nhỏ nhất.
cong thuc to mau trong excel 17

Format only unique or duplicate values:

Tô màu các ô theo giá trị:

- duplicate: trùng nhau trong khoảng được chọn.
- unique: không trùng trong khoảng được chọn.

cong thuc to mau trong excel 18

Use a formula to determine which cells to format:

Sử dụng một công thức để định dạng ô mà bạn muốn tô màu. Ví dụ như công thức tô màu xen kẽ các dòng trong Excel, việc tô màu xen kẽ nhau sẽ giúp dữ liệu được hiển thị theo đúng ý mà bài tập hoặc công việc được giao.

Ngoài định dạng Format all cells based on their values, để chọn màu sắc cho các định dạng Rule còn lại, bạn làm như sau:

Bước 1: Tại Preview bạn mở Format .

cong thuc to mau trong excel 19

Bước 2: Mở tab Fill . Tại đây chọn màu sắc mà bạn muốn tô cho ô, rồi nhấn OK .

cong thuc to mau trong excel 20

Lựa chọn định dạng và màu sắc cho Rule xong, bạn nhấn OK để áp dụng định dạng. Như trong hình dưới mình chọn tô màu 3 ô có giá trị lớn nhất trên trung bình.

cong thuc to mau trong excel 21

Mình được kết quả như hình dưới.

cong thuc to mau trong excel 22

Chỉnh sửa thuộc tính Rule đã áp dụng

Để thay đổi Rule đã áp dụng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Conditional Formatting , chọn Manage Rules .

cong thuc to mau trong excel 23

Bước 2: Tại cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager, chọn Rule mà bạn muốn sửa, rồi nhấn vào Edit Rule .

cong thuc to mau trong excel 24

Bước 3: Trong cửa sổ Edit Formatting Rule, bạn tùy chỉnh lại định dạng tô màu theo nhu cầu rồi nhấn OK để lưu thay đổi.

cong thuc to mau trong excel 25

Bước 4: Nhấn OK để áp dụng Rule đã thay đổi.

cong thuc to mau trong excel 26

Và đây bảng tính sau khi thay đổi Rule.

cong thuc to mau trong excel 27

Xóa Rule đã tạo trong trang tính

Để xóa Rule đã tạo, bạn mở Conditional Formatting , chọn Clear Rules , sẽ thấy 2 lựa chọn sau:

- Clear Rules from Selected Cells : Xóa Rule tại các ô bạn chọn.
- Clear Rules from Entire Sheet : Xóa toàn bộ Rule trong trang tính.

cong thuc to mau trong excel 28

Chọn lựa chọn phù hợp với bạn, Rule sẽ được xóa ngay lập tức tùy theo lựa chọn của bạn. Như trong hình dưới mình lựa chọn xóa toàn Rule trong trang tính.

cong thuc to mau trong excel 29

https://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-to-mau-trong-excel-33077n.aspx
Trên đây là bài viết công thức tô màu trong Excel của Taimienphi.vn. Mong rằng sau bài viết này, bạn có thể dễ dàng định dạng Rule nhằm tạo ra các công thức tô màu cần thiết cho công việc của bạn.

Tác giả: Đỗ Bá Hưng     (4.1★- 19 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách vẽ đồ thị trong Excel
Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in, áp dụng 2016, 2013, 2010, 2007, 2003
Cách xoay khổ giấy trong Excel
Hướng dẫn sao chép biểu đồ từ Excel sang Word
Cách đổi inch sang cm trong Excel
Từ khoá liên quan:

Công thức tô màu trong excel

, Cong thuc to mau trong excel,

SOFT LIÊN QUAN
 • Tự học Excel

  Tài liệu tự học Excel 2007, 2010, 2013, 2016

  Tài liệu tự học Excel rất hữu ích và quan trọng giúp các bạn đang muốn tự học Excel 2007, 2010, 2013, 2016 hiệu quả. Với tài liệu Học Excel, bạn sẽ được học nhiều kiến thức hữu ích, từ cơ bản tới nâng cao, từ đó giúp bạn làm việc với Excel nhanh, chóng, hiệu quả.

Tin Mới

 • Cách xoá hàng, cột trong Excel bằng chuột hoặc phím

  Dùng chuột hay bàn phím để xóa hàng, xóa cột trong Excel là việc cực kỳ đơn giản nhưng cần thiết với những ai thường xuyên sử dụng Excel để lập bảng dữ liệu, vì trong quá trình tạo bảng tính, mỗi chúng ta sẽ có trường

 • Cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016

  Cách chia ô trong Excel 2016 thành 2 ô tam giác giúp phân chia nội dung của các cột được dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc tạo gạch chéo trong Excel 2016 không hẳn ai cũng biết. Vì thế trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016.

 • Cách sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel

  Trong quá trình học Excel và làm việc thì gặp lỗi hàm Sum là điều không tránh khỏi. Vậy cùng tham khảo cách sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel được Taimienphi.vn chia sẻ dưới đây. Các bạn gặp trường hợp lỗi hàm Sum thế này có thể sửa dễ dàng chỉ với vài bước.

 • Taxi Thanh Hóa, số điện thoại, bảng giá cước

  Thanh Hóa là một trong những tỉnh thành có số lượng dân cư đông, vì vậy, các hãng taxi Thanh Hóa cũng rất đa dạng và phong phú, không chỉ đáp ứng được người dân sinh sống ở đây mà còn cả khách du lịch.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá