Vòng lặp (loop) trong C#

Trong các bài học C# trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về biến cũng như toán tử trong C#. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về vòng lặp (loop) trong C#.

Vòng lặp (loop) trong ngôn ngữ lập trình được sử dụng để thực thi một hoặc tập hợp các câu lệnh lặp lại nhiều lần, tùy thuộc vào kết quả của điều kiện được đánh giá để thực thi các câu lệnh. Điều kiện phải được đánh giá là đúng để thực thi các lệnh trong vòng lặp. Trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn về vòng lặp (loop) trong C#.

vong lap (loop) trong c#

Vòng lặp (loop) trong C#
 

Mục Lục bài viết:
1. Vòng lặp (loop) trong C#.
2. Vòng lặp được kiểm soát đầu vào trong C#.
    2.1. Vòng lặp While trong C#.

    2.2. Vòng lặp For trong C#.
3. Vòng lặp được kiểm soát đầu ra.

    3.1. Vòng lặp do-while.
    3.2. Vòng lặp Infinite.
    3.3. Vòng lặp lồng trong C#.
    3.4. Lệnh Continue trong C#.

1. Vòng lặp (loop) trong C#

Vòng lặp được chia thành 2 loại chính là:

- Các vòng lặp được kiểm soát đầu vào (Entry Controlled Loops): là các vòng lặp mà điều kiện cần kiểm soát nằm ở đầu vòng lặp. Vòng lặp While và vòng lặp For là các vòng lặp được kiểm soát điều kiện.

- Các vòng lặp được kiểm soát đầu ra (Exit Controlled Loops): là các vòng lặp mà điều kiện cần kiểm soát được đặt ở cuối vòng lặp. Vòng lặp do-while là vòng lặp được kiểm soát đầu ra.
 

2. Vòng lặp được kiểm soát đầu vào trong C#

2.1. Vòng lặp While trong C#

Điều kiện kiểm soát được đưa ở đầu vòng lặp và tất cả các lệnh được thực thi cho đến khi điều kiện boolean thỏa mãn, khi điều kiện được đánh giá là sai vòng lặp while sẽ không còn được kiểm soát.

Cú pháp vòng lặp While trong C#:
while (điều kiện boolean)
{
các lệnh vòng lặp...
}

Biểu đồ minh họa cách vòng lặp While trong C# hoạt động:

vong lap loop trong c 2

- Ví dụ về vòng lặp While trong C#:
// C# program to illustrate while loop
using System;
class whileLoopDemo
{
public static void Main()
{
int x = 1;
// Exit when x becomes greater than 4
while (x <=>
{
Console.WriteLine("Taimienphi.vn");
// Increment the value of x for
// next iteration
x++;
}
}
}

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn

2.2. Vòng lặp For trong C#

Vòng lặp For trong C# cũng tương tự như vòng lặp While, chỉ khác là các cú pháp khác nhau. Việc khởi tạo biến vòng lặp, điều kiện kiểm soát và tăng / giảm biến vòng lặp được thực hiện trong một dòng trong vòng lặp, vì vậy cấu trúc vòng lặp ngắn hơn, dễ gỡ lỗi hơn.

Cấu trúc:
for (khởi tạo biến vòng lặp ; điều kiện kiểm soát;
tăng / giảm)
{
// các lệnh được thực thi
}

Dưới đây là biểu đồ mô tả cách vòng lặp For trong C# hoạt động:

vong lap loop trong c 3

Trong đó:

- Khởi tạo biến vòng lặp (Initialization of loop variable): Biểu thức / biến kiểm soát được khởi tạo ở đây. Đây là điểm bắt đầu của vòng lặp for. Một biến được khai báo có thể được sử dụng hoặc một biến có thể được khai báo trong vòng lặp cục bộ.

- Điều kiện được kiểm soát (Testing Condition): Điều kiện được kiểm soát để thực thi các lệnh của vòng lặp. Nó được sử dụng để kiểm tra điều kiện thoát của vòng lặp for, và phải trả về giá trị là True (đúng) hoặc False (sai). Khi điều kiện là False (sai), điều kiện kiểm soát sẽ thoát khỏi vòng lặp và kết thúc vòng lặp for.

- Tăng (Increment) / giảm (Decrement): Biến vòng lặp tăng / giảm theo yêu cầu, sau đó control chuyển sang điều kiện kiểm soát lần nữa.

Lưu ý: Phần khởi tạo chỉ được đánh giá một lần khi vòng lặp for bắt đầu.

- Ví dụ:
// C# program to illustrate for loop.
using System;
class forLoopDemo
{
public static void Main()
{
// for loop begins when x=1
// and runs till x <>
for (int x = 1; x <= 4;="">
Console.WriteLine("Taimienphi.vn");
}
}

Kết quả đầu ra có dạng:
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
 

3. Vòng lặp được kiểm soát đầu ra

Lưu ý: Trong vòng lặp được kiểm soát đầu ra, phần thân vòng lặp sẽ được đánh giá ít nhất một lần vì điều kiện kiểm soát nằm ở cuối phần thân vòng lặp.

3.1. Vòng lặp do-while

Vòng lặp do-while tương tự như vòng lặp while chỉ khác là kiểm soát điều kiện sau khi thực thi các câu lệnh, tức là nó sẽ thực thi phần thân vòng lặp ít nhất một lần vì điều kiện được kiểm soát sau khi các câu lệnh được thực thi.

Cú pháp:
do
{
lệnh..
}while (điều kiện);

Biểu đồ minh họa vòng lặp do-while trong C#:

vong lap loop trong c 4

- Ví dụ:
// C# program to illustrate do-while loop
using System;
class dowhileloopDemo
{
public static void Main()
{
int x = 21;
do
{
// The line will be printed even
// if the condition is false
Console.WriteLine("Taimienphi.vn");
x++;
}
while (x <>
}
}

Kết quả đầu ra có dạng:
Taimienphi.vn

3.2. Vòng lặp Infinite

Các vòng lặp trong đó điều kiện kiểm soát không được đánh giá là False (sai) bao giờ, và có xu hướng thực thi các câu lệnh mãi mãi cho đến khi có tác động bên ngoài để kết thúc vòng lặp được gọi là vòng lặp Infinite (vòng lặp vô hạn).

- Ví dụ về vòng lặp Infinite trong C#:
// C# program to demonstrate infinite loop
using System;
class infiniteLoop
{
public static void Main()
{
// The statement will be printed
// infinite times
for(;;)
Console.WriteLine("Taimienphi.vn");
}
}

Kết quả đầu ra có dạng:
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
Taimienphi.vn
.............

3.3. Vòng lặp lồng trong C#

Khi các vòng lặp ở bên trong các vòng lặp khác được gọi là vòng lặp lồng.

- Ví dụ về vòng lặp lồng trong C#:
// C# program to demonstrate nested loops
using System;
class nestedLoops
{
public static void Main()
{
// loop within loop printing Taimienphi.vn
for(int i = 2; i < 3;="">
for(int j = 1; j < i;="">

Console.WriteLine("Taimienphi.vn");}
}

Kết quả đầu ra có dạng:
Taimienphi.vn

3.4. Lệnh Continue trong C#

Lệnh Continue trong C# được sử dụng để bỏ qua các phần thực thi của vòng lặp trong một điều kiện cụ thể và di chuyển luồng đến các phần cập nhật tiếp theo.

Biểu đồ mô tả cách mà lệnh Continue trong C#:

vong lap loop trong c 5

- Ví dụ về lệnh Continue trong C#:
// C# program to demonstrate continue statement
using System;
class demoContinue
{
public static void Main()
{
// Taimienphi.vn is printed only 2 times
// because of continue statement
for(int i = 1; i < 3;="">
{
if(i == 2)
continue;
Console.WriteLine("Taimienphi.vn");
}
}
}

Kết quả đầu ra có dạng:
Taimienphi.vn

https://thuthuat.taimienphi.vn/vong-lap-loop-trong-c-43633n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về vòng lặp (loop) trong C#. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc chương trình C# cũng như hằng trong C# nhé.

Tác giả: Chipu     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Tìm hiểu về Học C#
Cú pháp C# cơ bản
Tính đa hình (Polymorphism) trong C#
Hằng và cách sử dụng hằng trong C#
Bloodshed Dev C++ - Hướng dẫn thực thi, biên dịch
Từ khoá liên quan:

vong lap loop trong c#

, Vòng lặp (loop) trong C#, C#,

SOFT LIÊN QUAN
  • Lập trình C++

    Giáo trình lập trình C++

    Lập trình C++ là tài liệu hướng dẫn học lập trình C++ - ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mở rộng từ ngôn ngữ C, cung cấp đến bạn các kiến thức về cách thức và tư duy lập trình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho những ai ...

Tin Mới