Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5

Việc luyện tập với Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 không chỉ giúp các em thành thạo với các dạng bài tập mà còn giúp các em ôn tập có hiệu quả những kiến thức đã học, vận dụng lí thuyết vào quá trình làm bài.

Mục Lục bài viết:
1. Phiếu bài tập số 1:
2. Phiếu bài tập số 2
3. Phiếu bài tập số 3

phieu bai tap on o nha mon toan lop 5

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5
 

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 số 1:

ÔN VỀ HÌNH TAM GIÁC

Bài 1: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,5 dm và chiều cao tương ứng là 7,5 dm là:

A. 9,375 dm
B. 9,375 dm2
C. 5dm2
D. 10 dm2

Bài 2: Diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 3dm và 2,5dm là:

A. 3,75 dm
B. 3,75 dm2
C. 5,37m2
D. 5,37 m2

Bài 3: Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy là 2,5m và chiều cao là 12 dm. Tính diện tích cái sân hình tam giác đó ?

A. 15dm
B. 1,5dm2
C. 15m
D. 1,5 m2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4: Một cái ao hình tam giác có chiều cao là 14m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tính diện tích cái ao đó?

A. 147m2
B. 14,7m2
C. 14,7dm2
D. 147dm2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Câu 5. Một hình tam giác có độ dài đáy là 0,8m. Chiều cao bằng 7/4 độ dài đáy. Tính diện tích của hình tam giác đó?

A. 56m2
B. 5,6m2
C. 56dm2
D. 0,56m2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bài 6: Một hình tam giác có diện tích là 53,55 m2 và độ dài đáy là 12,6m. Tính chiều cao tương ứng của tam giác đó?

A. 4,25m
B. 0,85m
C. 42,5m
D. 8,5m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 7. Một hình tam giác có diện tích 8,75m2 và chiều cao là 5 m. Tính độ dài đáy tương ứng của tam giác đó?

A. 4,25m
B. 4,5m
C. 3,5m
D. 3,25m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 8. Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích tam giác ABM.

phieu bai tap toan lop 5

A. 12 cm2
B. 15 cm2
C. 20 cm2
D. 24 cm2

Câu 9. Một mảnh vườn hình tam giác có độ dài đáy là 45 m và chiều cao là 15m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ 100m2 thì thu được 35,6kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

A. 240,3kg
B. 120,15kg
C. 204,3kg
D. 240,35kg

Câu 10. Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài đáy là 60 m, chiều cao bằng độ dài đáy. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó. Trung bình cứ 50m2 thu được 32,5kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

A. 702 tạ
B. 7,02 tạ
C. 351 tạ
D. 35,1 tạ


2. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 số 2: (Hình thang)

Bài 1: Một hình thang có độ dài hai đáy là 11cm và 13cm, chiều cao là 10cm. Diện tích hình thang là:

A. 2400cm2
B. 240 cm2
C. 1200 cm2
D. 120 cm2

Bài 2: Cho độ dài hai đáy của một hình thang là 2,3dm và 4dm, chiều cao là 3,2dm. Diện tích hình thang là:

A. 1,08dm2
B. 10,08dm2
C. 10,8dm2
D. 100,8dm2

Bài 3: Biết độ dài hai đáy của một hình thang là 4/5 m và 6/5 m, chiều cao là 8/5 m. Diện tích hình thang là:

phieu bai tap lam o nha mon toan lop 5

Bài 4: Một hình thang có độ dài hai đáy là 4,1dm và 5,9dm, chiều cao là 0,35m. Diện tích hình thang là:

A. 1,75m2
B. 17,5m2
C. 17,5dm2
D. 175dm2

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Bài 5: Diện tích hình thang ABCD là:

phieu bai tap toan lop 5 lm o nha

A. 1,53dm2
B. 153 dm2
C. 15,3dm2
D. 1530dm2

Bài 6: Cho hình thang có tổng độ dài hai đáy là 5,8 m, diện tích là 14,5 m2. Chiều cao của hình thang là:

A. 0,05m2
B. 0,5m2
C. 5m2
D. 50m2

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Bài 7: Một hình thang có diện tích là 78,4 m2, chiều cao là 14m. Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

A. 5,6m2
B. 56m2
C. 1,12m2
D. 11,2m2

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Bài 8: Một hình tam giác có đáy 30cm, chiều cao 12cm. Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10cm. Trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang là:

A. 18cm2
B. 180 cm2
C. 36 cm2
D. 360 cm2

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 20m, đáy nhỏ bằng 4/5 đáy lớn và lớn hơn chiều cao là 10 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 60kg thóc. Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

A. 64,8 tạ
B. 6,48 tạ
C. 0,648 tạ
D. 0,0648 tạ

Bài 10: Một hình thang có đáy nhỏ 19cm và bằng 1/2 đáy lớn. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 4,5cm thì diện tích tăng thêm 27 cm2. Vậy diện tích hình thang ban đầu là:

A. 342cm2
B. 34,2 cm2
C. 68,4 cm2
D. 684 cm2

(Lưu ý: Để giải được bài toán các em nên vẽ hình ra nháp)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


3. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 số 3:

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a. 396,68 + 42,1
b. 546,92 - 98,614
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. 86,5 x 7,24
d. 177,1 : 7
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Đổi các đơn vị đo sau:

0,52 tấn = ............... kg
276,5m2 = ............ha
247,5kg= ............ tạ
357,8m2 = ............ dam2

Bài 3: Một hình tam giác có đáy là 0,6dm và bằng 3/7 chiều cao. Tính diện tích hình tam giác:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4: Tính đáy của tam giác ABC có diện tích là 40cm2 và chiều cao AH là 0,5dm.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Một hình thang có có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng 5/6 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng bán được 10% số gạo đó, buổi chiều bán được 15% số gạo đó. Hỏi số gạo còn lại là bao nhiêu ki - lô - gam?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8: Tìm x

a) x : 0,26 = 13,99 + 3,41
b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) 53,2 : (x - 3,5) + 45,8 = 99
...........................................................................................................................................

Để đạt hiệu quả cao khi ôn tập tại nhà, bên cạnh Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, các em không nên bỏ qua Bộ bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 và bộ bài tập tổng hợp của các môn học quan trọng khác như: Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 5Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 5,

https://thuthuat.taimienphi.vn/phieu-bai-tap-on-o-nha-mon-toan-lop-5-57222n.aspx

Tác giả: Lộc Ngô     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2
Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 1
Từ khoá liên quan:

Phieu bai tap on o nha mon Toan lop 5

, Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

  Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

  Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 được xây dựng với các nội dung bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa toán lớp 5. Đây là tài liệu ôn tập trong dịp hè rất hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 giúp các em củng cố lại cá ...

Tin Mới

 • Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

  Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp giải chi tiết bài tập 1, 2 trong phần Thực hành và bài tập 1, 2, 3 trong phần Luyện tập. Các em có thể tham khảo hoặc đối chiếu với bài làm để

 • Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

  Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn lời giải chi tiết các bài tập trong bài học Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số giúp các em dễ dàng làm bài. Các

 • Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

  Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết phần Thực hành và Luyện tập trong bài học So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Các em cùng xem để có thể làm bài dễ

 • Code Chiến Giới 4D mới nhất

  Danh hiệu Cửu Tiêu Đệ Nhất, Kim Nguyên Bảo, Ngọc Khóa và Đá Tấn Công là những thứ mà người chơi sẽ nhận được khi tham gia sự kiện đăng ký trước. Code Chiến Giới 4D của sự kiện là code chung và có hiệu lực kể từ ngày Open Beta. Dưới đây là hướng dẫn nhập Code Chiến Giới 4D mới nhất.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá