Giải toán 3

Sách giải toán 3 là một trong số những tài liệu hỗ trợ quá trình giải toán và học toán của các em học sinh lớp 3 trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Với tài liệu sách giải toán lớp 3 các em có thể ôn tập được tất cả những kiến thức đã học theo đúng với chương trình sgk toán lớp 3 một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

Tài liệu học tốt Toán 3 theo sách mới:
Giải Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo
Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều


mục lục phần giải toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

- Giải Toán lớp 3 trang 3 - Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 4 - Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 4 Luyện tập - Luyện tập trang 4
- Giải Toán lớp 3 trang 5 - Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
- Giải Toán lớp 3 trang 6 - Luyện tập trang 6
- Giải Toán lớp 3 trang 7 - Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
- Giải Toán lớp 3 trang 8 - Luyện tập trang 8
- Giải Toán lớp 3 trang 9 - Ôn tập các bảng nhân
- Giải Toán lớp 3 trang 10 - Ôn tập các bảng chia
- Giải Toán lớp 3 trang 10, 11 - Luyện tập trang 10, 11
- Giải Toán lớp 3 trang 11 - Ôn tập về hình học
- Giải Toán lớp 3 trang 12 - Ôn tập về giải toán
- Giải Toán lớp 3 trang 13 - Xem đồng hồ
- Giải Toán lớp 3 trang 15, 16 - Xem đồng hồ (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 17 - Luyện tập trang 17
- Giải Toán lớp 3 trang 18 - Luyện tập chung trang 18

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

- Giải Toán lớp 3 trang 19 - Bảng nhân 6
- Giải Toán lớp 3 trang 20 - Luyện tập trang 20
- Giải Toán lớp 3 trang 21 - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 22 - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 23 - Luyện tập trang 23
- Giải Toán lớp 3 trang 24 - Bảng chia 6
- Giải Toán lớp 3 trang 25 - Luyện tập trang 25
- Giải Toán lớp 3 trang 26 - Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
- Giải Toán lớp 3 trang 26 Luyện tập - Luyện tập trang 26, 27
- - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 28 - Luyện tập trang 28
- Giải Toán lớp 3 trang 29, 30 - Phép chia hết và phép chia có dư
- Giải Toán lớp 3 trang 30 - Luyện tập trang 30
- Giải Toán lớp 3 trang 31 - Bảng nhân 7
- Giải Toán lớp 3 trang 32 - Luyện tập trang 32
- Giải Toán lớp 3 trang 33 - Gấp một số lên nhiều lần
- Giải Toán lớp 3 trang 34 - Luyện tập trang 34
- Giải Toán lớp 3 trang 35 - Bảng chia 7
- Giải Toán lớp 3 trang 36 - Luyện tập trang 36
- Giải Toán lớp 3 trang 37, 38 - Giảm đi một số lần
- Giải Toán lớp 3 trang 38 - Luyện tập trang 38
- Giải Toán lớp 3 trang 39 - Tìm số chia
- Giải Toán lớp 3 trang 40 - Luyện tập trang 40
- Giải Toán lớp 3 trang 42 - Góc vuông - Góc không vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 43 - Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
- Giải Toán lớp 3 trang 44 - Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
- Giải Toán lớp 3 trang 45 - Bảng đơn vị đo độ dài
- Giải Toán lớp 3 trang 46 - Luyện tập trang 46
- Giải Toán lớp 3 trang 47 - Thực hành đo độ dài
- Giải Toán lớp 3 trang 48 - Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 49 - Luyện tập chung trang 49
- Giải Toán lớp 3 trang 50 - Bài toán giải bằng hai phép tính
- Giải Toán lớp 3 trang 51 - Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 52 - Luyện tập trang 52
- Giải Toán lớp 3 trang 52, 53 - Bảng nhân 8
- Giải Toán lớp 3 trang 54 - Luyện tập trang 54
- Giải Toán lớp 3 trang 55 - Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 56 - Luyện tập trang 56
- Giải Toán lớp 3 trang 57 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Giải Toán lớp 3 trang 58 - Luyện tập trang 58
- Giải Toán lớp 3 trang 59 - Bảng chia 8
- Giải Toán lớp 3 trang 60 - Luyện tập trang 60
- Giải Toán lớp 3 trang 61 - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
- Giải Toán lớp 3 trang 62 - Luyện tập trang 62
- Giải Toán lớp 3 trang 63 - Bảng nhân 9
- Giải Toán lớp 3 trang 64 - Luyện tập trang 64
- Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 - Gam
- Giải Toán lớp 3 trang 67 - Luyện tập trang 67
- Giải Toán lớp 3 trang 67, 68 - Bảng chia 9
- Giải Toán lớp 3 trang 69 - Luyện tập trang 69
- Giải Toán lớp 3 trang 70 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 71 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 72 - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 73 - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 74 - Giới thiệu bảng nhân
- Giải Toán lớp 3 trang 75, 76 - Giới thiệu bảng chia
- Giải Toán lớp 3 trang 76, 77 - Luyện tập trang 76
- Giải Toán lớp 3 trang 77, 78 - Luyện tập chung trang 77
- Giải Toán lớp 3 trang 78 - Làm quen với biểu thức
- Giải Toán lớp 3 trang 79 - Tính giá trị của biểu thức
- Giải Toán lớp 3 trang 80 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 81 - Luyện tập trang 81
- Giải Toán lớp 3 trang 82 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 82 - Luyện tập trang 82
- Giải Toán lớp 3 trang 83 - Luyện tập chung trang 83
- Giải Toán lớp 3 trang 84, 85 - Hình chữ nhật
- Giải Toán lớp 3 trang 85, 86 - Hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 87 - Chu vi hình chữ nhật
- Giải Toán lớp 3 trang 88 - Chu vi hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 89 - Luyện tập trang 89
- Giải Toán lớp 3 trang 90 - Luyện tập chung trang 90

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

- Giải Toán lớp 3 trang 92, 93 - Các số có bốn chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 94 - Luyện tập trang 94
- Giải Toán lớp 3 trang 95 - Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 96 - Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Số 10 000 - Luyện tập
- Giải Toán lớp 3 trang 98 - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
- Giải Toán lớp 3 trang 99 - Luyện tập trang 99
- Giải Toán lớp 3 trang 100 - So sánh các số trong phạm vi 10000
- Giải Toán lớp 3 trang 101 - Luyện tập trang 101
- Giải Toán lớp 3 trang 102 - Phép cộng các số trong phạm vi 10000
- Giải Toán lớp 3 trang 103 - Luyện tập trang 103
- Giải Toán lớp 3 trang 104 - Phép trừ các số trong phạm vi 10000
- Giải Toán lớp 3 trang 105 - Luyện tập trang 105
- Giải Toán lớp 3 trang 106 - Luyện tập chung trang 106
- Giải Toán lớp 3 trang 108 - Tháng - Năm
- Giải Toán lớp 3 trang 109 - Luyện tập trang 109
- Giải Toán lớp 3 trang 111 - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
- Giải Toán lớp 3 trang 112 - Vẽ trang trí hình tròn
- Giải Toán lớp 3 trang 113 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 114 - Luyện tập trang 114
- Giải Toán lớp 3 trang 115 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 116 - Luyện tập trang 116
- Giải Toán lớp 3 trang 117 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 118 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 119 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 120 Luyện tập - Luyện tập trang 120
- Giải Toán lớp 3 trang 120 Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 120
- Giải Toán lớp 3 trang 121 - Làm quen với chữ số La Mã
- Giải Toán lớp 3 trang 122 - Luyện tập trang 122
- Giải Toán lớp 3 trang 123, 124 - Thực hành xem đồng hồ
- Giải Toán lớp 3 trang 125, 126 - Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 128 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Giải Toán lớp 3 trang 129 - Luyện tập trang 129
- Giải Toán lớp 3 trang 130, 131 - Tiền Việt Nam
- Giải Toán lớp 3 trang 132, 133 - Luyện tập trang 132
- Giải Toán lớp 3 trang 135 - Làm quen với thống kê số liệu
- Giải Toán lớp 3 trang 136, 137 - Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 138, 139 - Luyện tập trang 138

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

- Giải Toán lớp 3 trang 140, 141 - Các số có năm chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 142 - Luyện tập trang 142
- Giải Toán lớp 3 trang 143, 144 - Các số có năm chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 145 - Luyện tập trang 145
- Giải Toán lớp 3 trang 146 - Số 100000 - Luyện tập
- Giải Toán lớp 3 trang 147 - So sánh các số trong phạm vi 100000
- Giải Toán lớp 3 trang 148 - Luyện tập trang 148
- Giải Toán lớp 3 trang 149 - Luyện tập trang 149
- Giải Toán lớp 3 trang 150 - Diện tích của một hình
- Giải Toán lớp 3 trang 151 - Đơn vị đo diện tích. Xăng - ti - mét vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 152 - Diện tích hình chữ nhật
- Giải Toán lớp 3 trang 153 - Luyện tập trang 153
- Giải Toán lớp 3 trang 153, 154 - Diện tích hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 154 - Luyện tập trang 154
- Giải Toán lớp 3 trang 155 - Phép cộng các số trong phạm vi 100000
- Giải Toán lớp 3 trang 156 - Luyện tập trang 156
- Giải Toán lớp 3 trang 157 - Phép trừ các số trong phạm vi 100000
- Giải Toán lớp 3 trang 158, 159 - Tiền Việt Nam
- Giải Toán lớp 3 trang 159, 160 - Luyện tập trang 159
- Giải Toán lớp 3 trang 160 - Luyện tập chung trang 160
- Giải Toán lớp 3 trang 161 - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 162 - Luyện tập trang 162
- Giải Toán lớp 3 trang 163 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 164 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 165 - Luyện tập trang 165
- Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 - Luyện tập chung trang 165
- Giải Toán lớp 3 trang 166 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 167 - Luyện tập trang 167
- Giải Toán lớp 3 trang 167, 168 - Luyện tập trang 167
- Giải Toán lớp 3 trang 168 - Luyện tập chung trang 168

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

- Giải Toán lớp 3 trang 169 - Ôn tập các số đến 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 170 - Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 170, 171 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 171 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 172 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng
- Giải Toán lớp 3 trang 174 - Ôn tập về hình học
- Giải Toán lớp 3 trang 174, 175 - Ôn tập về hình học (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 176, Ôn tập về giải toán - Ôn tập về giải toán
- Giải Toán lớp 3 trang 176 - Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 177 - Luyện tập chung trang 177
- Giải Toán lớp 3 trang 178- Luyện tập chung trang 178
- Giải Toán lớp 3 trang 179 - Luyện tập chung trang 179

Trong tài liệu giải toán 3 các em học sinh hoàn toàn có thể ôn luyện kiến thức theo từng chương một cách dễ dàng. Việc Giải Toán lớp 3 Toán lớp 3 từ phép nhân và phép chia trong phạm vi 100, hay các số đến 10000, 100000.... Tất cả những kiến thức ôn tập bổ sung cùng với các dạng bài tập đều được hướng dẫn giải chi tiết và đầy đủ nhất. Thông qua hàng loạt các bài toán cùng với cách giải với nội dung bám sát sách toán lớp 3 vì thế các em học sinh hoàn toàn giải toán 3 nhanh chóng và đúng chuẩn nhất.

giai toan 3, giai bai tap toan lop 3

Tài liệu Giải toán 3, Giải Toán lớp 3 toán lớp 3 phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Với tài liệu giải toán lớp 3 để học tốt toán 3 các em học sinh không chỉ dựa vào việc tham khảo cách giải mà còn cần chăm chỉ làm các dạng bài tập và so sánh kết quả với sách giải toán để có thể biết được mình làm đúng hay sai. Qua đó vừa đánh giá được khả năng học tập của mình cũng như nhận biết được mình còn thiết sót những kiến thức nào và đưa ra những phương pháp ôn luyện và học tập tốt nhất.

Sử dụng tài liệu giải toán lớp 3 các bạn học sinh cùng các thầy cô đều có thể giải toán với nhiều cách khác nhau và lựa chọn cho mình cách giải hợp lý nhất. Bạn có thể tham khảo giải toán lớp 3 tập 1, hay tập 2, những tài liệu hỗ trợ giải toán trực tuyến, giải toán qua mạng để các em học sinh làm quen với dạng đề cũng như cách giải hợp lý nhất. Khi gặp những bài toán khó lớp 3 các em có thể tham khảo cách cách giải và tự mình tìm ra đáp án theo những cách khác, thông thường giải bài toán lớp 3 bằng 2 cách hay 3 cách tùy thuộc vào sự hiểu biết của các em học sinh.

Để học tốt toán 3 không chỉ các em học sinh có thể tham khảo sách giải toán 3 mà các thầy cô giáo cũng có thể ứng dụng sách giải để làm tài liệu giảng và hướng dẫn cho các em một cách chi tiết và dễ dàng hơn. Không chỉ có thế với tài liệu hỗ trợ học tập hữu ích này các thầy cô có thể đưa ra những bài toán và cách giải nâng cao giúp các em học sinh học tập và ôn luyện cụ thể nhất.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-3-29868n.aspx
Chắc chắn với sách Giải Toán lớp 3 toán 3 các em học sinh lớp 3 sẽ có thêm những kiến thức cũng như những hiểu biết để có thể dễ dàng học tập và ôn luyện, củng cố kiến thức toán học một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Nếu con em bạn đang theo học lớp 2, bạn hãy chia sẻ tài liệu giải toán 2 để giúp các em có thể đối chiếu kết quả được tốt nhất, tài liệu giải toán 2 bám sát với chương trình học trên lớp hiện tại.

Tác giả: Đỗ Bá Hưng     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 47 SGK toán 3
Giải bài tập trang 48 SGK toán 3
Giải bài tập trang 25 SGK toán 3
Giải toán lớp 3 Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK- Thực hành đo độ dài
Giải bài tập trang 85, 86 SGK toán 3
Từ khoá liên quan:

giai toan 3

, giai toan lop 3, giai bai tap toan lop 3,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bài văn mẫu lớp 3

  Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 3

  Bài văn mẫu lớp 3 được Taimienphi.vn tổng hợp với rất nhiều dạng bài văn mẫu có liên quan đến những kỹ năng quan trọng như tả hay kể. Những bài văn mà chúng tôi cung cấp bám khá sát vào chương trình học của các em. Mời q ...

Tin Mới

 • Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 sách Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức

  Các phụ huynh và giáo viên đang tìm đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2022 - 2023 Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức mới nhất để giúp các con em mình có thể ôn luyện, làm quen với các bài thi cũng như nắm

 • Giải bài tập trang 4 SGK toán 3

  Bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số, bài viết dưới đây chúng ta sẽ tham khảo các cách giải bài tập trang 4 SGK toán 3 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Cộng, trừ các số có ba chữ số và ứng dụng cho quá trình làm toán dễ dàng hơn. Thông qua tài liệu giải toán lớp 3 hi vọng rằng hệ thống bài giải và hướng dẫn sẽ góp phần nâng cao kiến thức cũng như trình độ học tập của các em học sinh

 • Giải bài tập trang 7 SGK toán 3

  Bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung bài cộng các số có ba chữ số, ngày hôm nay chúng ta cùng chuyển sang giải bài tập trang 7 SGK toán 3- Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). Các bạn hãy cùng tham

 • Tặng acc Blox Fruit, chia sẻ nick Roblox Blox Fruit miễn phí chưa ai lấy

  Khám phá thế giới One Piece trong Roblox dễ dàng hơn với danh sách tài khoản Blox Fruit bên dưới, Tải Miễn Phí tặng acc Blox Fruit VIP để bạn tự tin khám phá thế giới biển cả, chinh phục các thử thách và trở thành vua hải tặc mạnh mẽ nhất