Giải toán 3

Sách giải toán 3 là một trong số những tài liệu hỗ trợ quá trình giải toán và học toán của các em học sinh lớp 3 trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Với tài liệu sách giải toán lớp 3 các em có thể ôn tập được tất cả những kiến thức đã học theo đúng với chương trình sgk toán lớp 3 một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

mục lục phần giải toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

- Giải bài tập trang 3 SGK toán 3 - Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
- Giải bài tập trang 4 SGK toán 3 - Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
- Giải bài tập trang 4 SGK toán 3 Luyện tập - Luyện tập trang 4 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 5 SGK toán 3 - Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
- Giải bài tập trang 6 SGK toán 3 - Luyện tập trang 6 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 7 SGK toán 3 - Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
- Giải bài tập trang 8 SGK toán 3 - Luyện tập trang 8 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 9 SGK toán 3 - Ôn tập các bảng nhân
- Giải bài tập trang 10 SGK toán 3 - Ôn tập các bảng chia
- Giải bài tập trang 10, 11 SGK toán 3 - Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 11 SGK toán 3 - Ôn tập về hình học
- Giải bài tập trang 12 SGK toán 3 - Ôn tập về giải toán
- Giải bài tập trang 13 SGK toán 3 - Xem đồng hồ
- Giải bài tập trang 15, 16 SGK toán 3 - Xem đồng hồ (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 17 SGK toán 3 - Luyện tập trang 17 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 18 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

- Giải bài tập trang 19 SGK toán 3 - Bảng nhân 6
- Giải bài tập trang 20 SGK toán 3 - Luyện tập trang 20 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 21 SGK toán 3 - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
- Giải bài tập trang 22 SGK toán 3 - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
- Giải bài tập trang 23 SGK toán 3 - Luyện tập trang 23 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 24 SGK toán 3 - Bảng chia 6
- Giải bài tập trang 25 SGK toán 3 - Luyện tập trang 25 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 26 SGK toán 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
- Giải bài tập trang 26 SGK toán 3 Luyện tập - Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3
- - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- Giải bài tập trang 28 SGK toán 3 - Luyện tập trang 28 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 29, 30 SGK toán 3 - Phép chia hết và phép chia có dư
- Giải bài tập trang 30 SGK toán 3 - Luyện tập trang 30 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 31 SGK toán 3 - Bảng nhân 7
- Giải bài tập trang 32 SGK toán 3 - Luyện tập trang 32 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 33 SGK toán 3 - Gấp một số lên nhiều lần
- Giải bài tập trang 34 SGK toán 3 - Luyện tập trang 34 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 35 SGK toán 3 - Bảng chia 7
- Giải bài tập trang 36 SGK toán 3 - Luyện tập trang 36 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 37, 38 SGK toán 3 - Giảm đi một số lần
- Giải bài tập trang 38 SGK toán 3 - Luyện tập trang 38 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 39 SGK toán 3 - Tìm số chia
- Giải bài tập trang 40 SGK toán 3 - Luyện tập trang 40 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 42 SGK toán 3 - Góc vuông - Góc không vuông
- Giải bài tập trang 43 SGK toán 3 - Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
- Giải bài tập trang 44 SGK toán 3 - Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
- Giải bài tập trang 45 SGK toán 3 - Bảng đơn vị đo độ dài
- Giải bài tập trang 46 SGK toán 3 - Luyện tập trang 46 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 47 SGK toán 3 - Thực hành đo độ dài
- Giải bài tập trang 48 SGK toán 3 - Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 49 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 50 SGK toán 3 - Bài toán giải bằng hai phép tính
- Giải bài tập trang 51 SGK toán 3 - Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 52 SGK toán 3 - Luyện tập trang 52 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 52, 53 SGK toán 3 - Bảng nhân 8
- Giải bài tập trang 54 SGK toán 3 - Luyện tập trang 54 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 55 SGK toán 3 - Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
- Giải bài tập trang 56 SGK toán 3 - Luyện tập trang 56 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 57 SGK toán 3 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Giải bài tập trang 58 SGK toán 3 - Luyện tập trang 58 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 59 SGK toán 3 - Bảng chia 8
- Giải bài tập trang 60 SGK toán 3 - Luyện tập trang 60 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 61 SGK toán 3 - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
- Giải bài tập trang 62 SGK toán 3 - Luyện tập trang 62 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 63 SGK toán 3 - Bảng nhân 9
- Giải bài tập trang 64 SGK toán 3 - Luyện tập trang 64 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 65, 66 SGK toán 3 - Gam
- Giải bài tập trang 67 SGK toán 3 - Luyện tập trang 67 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 67, 68 SGK toán 3 - Bảng chia 9
- Giải bài tập trang 69 SGK toán 3 - Luyện tập trang 69 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 70 SGK toán 3 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- Giải bài tập trang 71 SGK toán 3 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 72 SGK toán 3 - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
- Giải bài tập trang 73 SGK toán 3 - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 74 SGK toán 3 - Giới thiệu bảng nhân
- Giải bài tập trang 75, 76 SGK toán 3 - Giới thiệu bảng chia
- Giải bài tập trang 76, 77 SGK toán 3 - Luyện tập trang 76 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 77, 78 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 78 SGK toán 3 - Làm quen với biểu thức
- Giải bài tập trang 79 SGK toán 3 - Tính giá trị của biểu thức
- Giải bài tập trang 80 SGK toán 3 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 81 SGK toán 3 - Luyện tập trang 81 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 82 SGK toán 3 (tiếp theo 2) - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 82 SGK toán 3 - Luyện tập trang 82 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 83 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 84, 85 SGK toán 3 - Hình chữ nhật
- Giải bài tập trang 85, 86 SGK toán 3 - Hình vuông
- Giải bài tập trang 87 SGK toán 3 - Chu vi hình chữ nhật
- Giải bài tập trang 88 SGK toán 3 - Chu vi hình vuông
- Giải bài tập trang 89 SGK toán 3 - Luyện tập trang 89 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 90 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

- Giải bài tập trang 92, 93 SGK toán 3 - Các số có bốn chữ số
- Giải bài tập trang 94 SGK toán 3 - Luyện tập trang 94 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 95 SGK toán 3 - Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 96 SGK toán 3 - Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Số 10 000 - Luyện tập
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 3 - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
- Giải bài tập trang 99 SGK toán 3 - Luyện tập trang 99 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 100 SGK toán 3 - So sánh các số trong phạm vi 10000
- Giải bài tập trang 101 SGK toán 3 - Luyện tập trang 101 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 102 SGK toán 3 - Phép cộng các số trong phạm vi 10000
- Giải bài tập trang 103 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 103 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 104 SGK toán 3, Phép trừ các số trong phạm vi 10000 - Phép trừ các số trong phạm vi 10000
- Giải bài tập trang 105 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 105 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 106 SGK toán 3, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 108 SGK toán 3, Tháng - Năm - Tháng - Năm
- Giải bài tập trang 109 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 109 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 111 SGK toán 3, Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
- Giải bài tập trang 112 SGK toán 3, Vẽ trang trí hình tròn - Vẽ trang trí hình tròn
- Giải bài tập trang 113 SGK toán 3 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
- Giải bài tập trang 114 SGK toán 3 - Luyện tập trang 114 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 115 SGK toán 3 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 116 SGK toán 3 - Luyện tập trang 116 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 117 SGK toán 3 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
- Giải bài tập trang 118 SGK toán 3 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 119 SGK toán 3 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 120 SGK toán 3 Luyện tập - Luyện tập trang 120 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 120 SGK toán 3 Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 121 SGK toán 3 - Làm quen với chữ số La Mã
- Giải bài tập trang 122 SGK toán 3 - Luyện tập trang 122 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 123, 124 SGK toán 3 - Thực hành xem đồng hồ
- Giải bài tập trang 125, 126 SGK toán 3 - Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 128 SGK toán 3 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Giải bài tập trang 129 SGK toán 3 Luyện tập, tiết 1 - Luyện tập trang 129 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 129 SGK toán 3 Luyện tập, tiết 2 - Luyện tập trang 129 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 130, 131 SGK toán 3 - Tiền Việt Nam
- Giải bài tập trang 132, 133 SGK toán 3 - Luyện tập trang 132 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 135 SGK toán 3 - Làm quen với thống kê số liệu
- Giải bài tập trang 136, 137 SGK toán 3 - Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 138, 139 SGK toán 3 - Luyện tập trang 138 SGK Toán 3

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

- Giải bài tập trang 140, 141 SGK toán 3, Các số có năm chữ số - Các số có năm chữ số
- Giải bài tập trang 142 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 142 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 143, 144 SGK toán 3, Các số có năm chữ số (tiếp theo) - Các số có năm chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 145 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 145 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 146 SGK toán 3, Số 100000 - Luyện tập - Số 100000 - Luyện tập
- Giải bài tập trang 147 SGK toán 3, So sánh các số trong phạm vi 100000 - So sánh các số trong phạm vi 100000
- Giải bài tập trang 148 SGK toán 3, Luyện tập - Luyện tập trang 148 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 149 SGK toán 3 - Luyện tập trang 149 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 150 SGK toán 3 - Diện tích của một hình
- Giải bài tập trang 151 SGK toán 3 - Đơn vị đo diện tích. Xăng - ti - mét vuông
- Giải bài tập trang 152 SGK toán 3 - Diện tích hình chữ nhật
- Giải bài tập trang 153 SGK toán 3 - Luyện tập trang 153 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 153, 154 SGK toán 3 - Diện tích hình vuông
- Giải bài tập trang 154 SGK toán 3 - Luyện tập trang 154 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 155 SGK toán 3 - Phép cộng các số trong phạm vi 100000
- Giải bài tập trang 156 SGK toán 3 - Luyện tập trang 156 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 157 SGK toán 3 - Phép trừ các số trong phạm vi 100000
- Giải bài tập trang 158, 159 SGK toán 3 - Tiền Việt Nam
- Giải bài tập trang 159, 160 SGK toán 3 - Luyện tập trang 159 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 160 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 161 SGK toán 3 - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
- Giải bài tập trang 162 SGK toán 3 - Luyện tập trang 162 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 163 SGK toán 3 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
- Giải bài tập trang 164 SGK toán 3 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 165 SGK toán 3 - Luyện tập trang 165 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 165, 166 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 166 SGK toán 3 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 167 SGK toán 3 - Luyện tập trang 167 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 167, 168 SGK toán 3 - Luyện tập trang 167 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 168 SGK toán 3 - Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

- Giải bài tập trang 169 SGK toán 3, Ôn tập các số đến 100 000 - Ôn tập các số đến 100 000
- Giải bài tập trang 170 SGK toán 3, Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) - Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)
- Giải bài tập trang 170, 171 SGK toán 3, Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
- Giải bài tập trang 171 SGK toán 3, Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 172 SGK toán 3, Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 172, 173 SGK toán 3, Ôn tập về đại lượng - Ôn tập về đại lượng
- Giải bài tập trang 174 SGK toán 3, Ôn tập về hình học - Ôn tập về hình học
- Giải bài tập trang 174, 175 SGK toán 3, Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Ôn tập về hình học (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 176 SGK toán 3, Ôn tập về giải toán - Ôn tập về giải toán
- Giải bài tập trang 176 SGK toán 3, Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 177 SGK toán 3, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 178 SGK toán 3, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 3
- Giải bài tập trang 179 SGK toán 3, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3

Trong tài liệu giải toán 3 các em học sinh hoàn toàn có thể ôn luyện kiến thức theo từng chương một cách dễ dàng. Việc giải bài tập Toán lớp 3 từ phép nhân và phép chia trong phạm vi 100, hay các số đến 10000, 100000.... Tất cả những kiến thức ôn tập bổ sung cùng với các dạng bài tập đều được hướng dẫn giải chi tiết và đầy đủ nhất. Thông qua hàng loạt các bài toán cùng với cách giải với nội dung bám sát sách toán lớp 3 vì thế các em học sinh hoàn toàn giải toán 3 nhanh chóng và đúng chuẩn nhất.

giai toan 3, giai bai tap toan lop 3

Tài liệu Giải toán 3, giải bài tập toán lớp 3 phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Với tài liệu giải toán lớp 3 để học tốt toán 3 các em học sinh không chỉ dựa vào việc tham khảo cách giải mà còn cần chăm chỉ làm các dạng bài tập và so sánh kết quả với sách giải toán để có thể biết được mình làm đúng hay sai. Qua đó vừa đánh giá được khả năng học tập của mình cũng như nhận biết được mình còn thiết sót những kiến thức nào và đưa ra những phương pháp ôn luyện và học tập tốt nhất.

Sử dụng tài liệu giải toán lớp 3 các bạn học sinh cùng các thầy cô đều có thể giải toán với nhiều cách khác nhau và lựa chọn cho mình cách giải hợp lý nhất. Bạn có thể tham khảo giải toán lớp 3 tập 1, hay tập 2, những tài liệu hỗ trợ giải toán trực tuyến, giải toán qua mạng để các em học sinh làm quen với dạng đề cũng như cách giải hợp lý nhất. Khi gặp những bài toán khó lớp 3 các em có thể tham khảo cách cách giải và tự mình tìm ra đáp án theo những cách khác, thông thường giải bài toán lớp 3 bằng 2 cách hay 3 cách tùy thuộc vào sự hiểu biết của các em học sinh.

Để học tốt toán 3 không chỉ các em học sinh có thể tham khảo sách giải toán 3 mà các thầy cô giáo cũng có thể ứng dụng sách giải để làm tài liệu giảng và hướng dẫn cho các em một cách chi tiết và dễ dàng hơn. Không chỉ có thế với tài liệu hỗ trợ học tập hữu ích này các thầy cô có thể đưa ra những bài toán và cách giải nâng cao giúp các em học sinh học tập và ôn luyện cụ thể nhất.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-3-29868n.aspx
Chắc chắn với sách giải bài tập toán 3 các em học sinh lớp 3 sẽ có thêm những kiến thức cũng như những hiểu biết để có thể dễ dàng học tập và ôn luyện, củng cố kiến thức toán học một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Nếu con em bạn đang theo học lớp 2, bạn hãy chia sẻ tài liệu giải toán 2 để giúp các em có thể đối chiếu kết quả được tốt nhất, tài liệu giải toán 2 bám sát với chương trình học trên lớp hiện tại.

Tác giả: Nguyễn Thuý Thanh     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 48 SGK toán 3
Giải toán lớp 3 Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK- Thực hành đo độ dài
Giải bài tập trang 25 SGK toán 3
Giải bài tập trang 85, 86 SGK toán 3
Giải bài tập trang 77, 78 SGK toán 3
Từ khoá liên quan:

giai toan 3

, giai toan lop 3, giai bai tap toan lop 3,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bài văn mẫu lớp 3

  Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 3

  Bài văn mẫu lớp 3 được Taimienphi.vn tổng hợp với rất nhiều dạng bài văn mẫu có liên quan đến những kỹ năng quan trọng như tả hay kể. Những bài văn mà chúng tôi cung cấp bám khá sát vào chương trình học của các em. Mời q ...

Tin Mới

 • Các bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3

  Nhiều em học sinh lớp 3 vẫn chưa nhớ được công thức tính diện tích hình vuông, việc giải các bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 sẽ giúp các em củng cố kiến thức, nhớ được công thức nhanh nhất, từ đó giúp các em có thể chinh phục được các bài tập liên quan tới hình vuông.

 • Các bài tập tính chu vi hình vuông lớp 3

  Các bài tập tính chu vi hình vuông lớp 3 được tổng hợp và chia sẻ trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em củng cố kiến thức cũng như luyện tập các dạng bài toán liên quan tới hình vuông trong Toán lớp 3 hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Giải bài tập trang 179 SGK toán 3

  Cùng giải 1, 2, 3, 4, 5 bài tập trong phần giải bài tập trang 179 SGK Toán 3, Luyện tập chung để em ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học về nhận biết số liền trước, liền sau một số, sắp xếp các số theo thứ tự cho sẵn,

 • Cách khóa tài khoản Facebook trên máy tính, smartphone

  Bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn khóa Facebook trên máy tính, tạm thời khóa tài khoản FB một thời gian ngắn thay vì xóa nó ? Không muốn người khác tìm thấy Facebook của bạn trên mạng xã hội ? Nếu không biết cách bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn của Taimienphi, tài khoản Facebook của bạn sẽ biến mất trên hệ thống ngay lập tức, không người dùng nào có thể tìm thấy.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá