Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5

Tài liệu bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 gồm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập cũng như các bài nâng cao, bổ sung. Các em cùng tham khảo và luyện tập để củng cố, hiểu sâu kiến thức cũng như nhớ được công thức tính Toán lớp 5 này.

Dạng bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 là một trong các bài toán về hình tròn lớp 5 có đáp án dành cho các em học sinh lớp 5. Không chỉ giúp các em học sinh luyện tập thêm nhiều dạng bài mà tài liệu này giúp các em biết được cách làm, kết quả từng bài đã đúng chưa.

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5

Các bài toán tính chu vi và diện tích lớp 5

 Lưu ý:
- Xem lại công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 trước khi làm bài
- Đơn vị diện tích là m2, dm2, cm2 ... theo đề bài đưa ra. Nếu đơn vị trong đề bài không thống nhất, các em nên quy đổi sang cùng một đơn vị.

Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 trong SGK

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = 3/5m

Giải:

a) diện tích hình tròn là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c) diện tích hình tròn là:

3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304m2

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = 4/5m

Giải:

a) bán kính hình tròn dài:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) bán kính hình tròn dài:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) bán kính hình tròn dài:

4/5 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5): Tìm diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm

Giải:

diện tích mặt bàn đó là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

6358,5cm2= 63,585 dm2

Đáp số: 63,585dm2

Bài 1 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương Pháp Giải:

- Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14)

- Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Giải:

a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2);

b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Phương Pháp Giải:

- Bước 1: Từ công thức tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14 => d = C : 3,14 (d là đường kính)

- Bước 2: Biết số đo đường kính, ta suy ra độ dài bán kính: r = d : 2

- Bước 3: Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

Giải:

Theo đề bài ta có: d x 3,14 = C

d x 3,14 = 6,28

d= 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2cm

Bán kính của đường tròn là:

2 : 2 = 1(cm)

Diện tích của hình tròn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 (cm2)

Bài 3 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 2

Phương Pháp Giải:

- Bước 1: Tính diện tích của miệng giếng, bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

- Bước 2: Tính bán kính của hình tròn lớn, bằng cách lấy bán kính miệng giếng đem cộng với bán kính thành giếng

- Bước 3: Vận dụng công thức C = r x r x 3,14 để tính diện tích hình tròn lớn

- Bước 4: Tính diện tích của thành giếng bằng cách lấy diện tích của hình tròn lớn (vừa tìm được) đem trừ đi diện tích của miệng giếng (hình tròn nhỏ).

Giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là:

3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2).

 Lưu ý:
Tham khảo chi tiết trong Giải bài tập trang 100 SGK toán 5 về luyện tập diện tích của hình tròn

Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 trong vở bài tập

 

Bài 1 trang 13 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 3

Giải:

Diện tích hình tròn (1) : S = r x r x 3,14

= 2,3 x 2,3 x 3,14 = 16,6106cm2

Diện tích hình tròn (2) : S = 0,2 x 0,2 x 3,14 = 0,1256dm2

Diện tích hình tròn (3) :

S = 1/2 x 1/2 x 3,14 = 0,785m2

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 4

Bài 2 trang 13 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 5

Giải:

Bán kính hình tròn (1): r = d : 2 = 8,2 : 2 = 4,1cm

Diện tích hình tròn (1): S = 4,1 x 4,1 x 3,14 = 52,7834cm2

Bán kính hình tròn (2): r = 18,6 : 2 = 9,3dm

Diện tích hình tròn (2): S = 9,3 x 9,3 x 3,14 = 271,5786dm2

Bán kính hình tròn (3): r = 2/5 : 2 = 1/5m

Diện tích hình tròn (3): S = 1/5 x 1/5 x 3,14 = 0,1256m2

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 6

Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 nâng cao, bổ sung

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r :

a) r = 6 cm b) r = 0,5 m c) r = 3/5 dm

Giải:

a) Diện tích hình tròn là 3,14 x 6 x 6 = 113,04cm2

b) Diện tích hình tròn là 3,14 x 0,5 x 0,5 = 0,785m2

c) Diện tích hình tròn là 3,14 x 3/5 x 3/5 = 1,1304 dm2

Câu 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 15cm b) d = 0,2m c) d = 2/5 m

Giải:

a) Bán kính hình tròn là 15 : 2 = 7,5cm

Diện tích hình tròn là 3,14 x 7,5 x 7,5 = 176,625cm2

b) Bán kính hình tròn là 0,2 : 2 = 0,1 m

Diện tích hình tròn là 3,14 x 0,1 x 0,1 = 0,0314 m2

c) Bán kính hình tròn là 2/5 : 2 = 1/5m

Diện tích hình tròn là 3,14 x 1/5 x 1/5 = 0,1256m2

Câu 3: Tính diện tích hình tròn tâm O , đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông ABCD;

biết hình vuông có cạnh 5cm.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 7

Bán kính hình tròn tâm O là 5 : 2 = 2,5cm

Diện tích hình tròn tâm O là 3,14 x 2,5 x 2,5 = 19,625cm2

Đáp số: 19,625cm2

Câu 4: Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 12, 56 cm

Giải

Chu vi là 12,56cm, suy ra: r = C : 2 : 3,14 = 2cm

Diện tích của hình tròn là 2 x 2 x 3,14 = 12,56cm2

Câu 5: Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 8 cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O đường kính AB, hình tròn tam M, đường kính AO và

hình tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

c) Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5 8

Hai hình tròn tâm M và N đểu có đường kính là:

8 : 2 = 4 (cm).

a) Chu vi hình tròn tâm O là :

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Chu vi hình tròn tâm M ( hoạc tâm N ) là:

4 x 3,14 = 12,56 (cm)

b) Tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N là:

12,56 x 2 = 25,12 (cm)

Vậy tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N bằng chu vi hình tròn tâm O.

c) Diện tích phần tô đậm của hình tròn tâm O bằng diện tích hình tròn tâm O trừ đi

tổng diện tích của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N.

Diện tích hình tròn tâm O là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm M (hoạc tâm N ) là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O là:

50,24 - 12,56 x 2 = 25,12 (cm2).

Câu 6: Biểu đồ hình quạt trên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khóa của lớp 5A. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:

a) Học sinh lớp 5A đã tham gia vào mấy nhóm sinh hoạt ngoại khóa?

b) bao nhêu phần trăm học sinh lớp 5A tham gia vào nhóm học nhạc?

c) Nhóm nào có số học sinh tham gia nhiều nhất, nhóm nào ít nhất?

Giải:

a) Hs lớp 5A đã tham gia vào 3 nhóm sinh hoạt ngoại khóa là : nhóm học nhạc, học vẽ

và chơi thể thao.

b) 20 %

c) Nhóm chơi thể thao có số HS tham gia nhiều nhất.

Nhóm học Nhạc có số học sinh tham gia ít nhất

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-tinh-dien-tich-hinh-tron-lop-5-58420n.aspx
Đồng thời, tài liệu bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5 này cũng rất hữu ích với thầy cô giáo dạy Toán lớp 5, các thầy cô có thể lưu lại và sử dụng để có được kho tài liệu học tập, bài giảng đa dạng.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập tính diện tích hình hộp chữ nhật lớp 5
Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5
Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 5
Bài tập tính chu vi hình tròn lớp 5
Từ khoá liên quan:

Bài tập tính diện tích hình tròn

, Bai tap tinh dien tich hinh tron lop 5, các bài toán về hình tròn lớp 5 có đáp án,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bài tập toán lớp 5

  Tuyển tập các bài toán lớp 5

  Bài tập toán lớp 5 là tài liệu tổng hợp đề ôn tập môn toán lớp 5, với tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 có thể tham khảo cũng như tiến hành làm bài tập hỗ trợ củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm toán nhanh c ...

Tin Mới

 • Giải bài 4 trang 149, 150 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 149, 150 SGK Toán 5 nằm trong bài Luyện tập chung, So sánh phân

 • Giải bài 4 trang 151 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 151 SGK Toán 5 nằm trong bài Ôn tập về số thập phân (tiếp theo), Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến

 • Giải bài 2 trang 150, 151 SGK Toán 5

  Giải bài 2 trang 150, 151 SGK Toán 5 nằm trong bài Ôn tập về số thập phân, Viết số thập

 • Đăng ký SMS Banking VietinBank

  Phí duy trì hàng tháng thấp nhưng khi đăng ký SMS Banking VietinBank, bạn sẽ trải nghiệm được nhiều tiện ích như chuyển khoản, truy vấn số dư, kiểm tra các giao dịch gần nhất ... dễ dàng chỉ với chiếc điện thoại. Do đó, khi đăng ký dịch vụ này, bạn không phải đến quầy giao dịch.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá