Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

Giáo dục công dân là 1 trong 3 bài thi khoa học xã hội được diễn ra trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 sáng nay. Để biết được mình đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi trên tổng số 40 câu hỏi, các em có thể đối chiếu mã đề thi và kết quả bài làm của mình với hệ thống Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 mà Thuthuat.Taimienphi.vn đã cập nhật dưới đây.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon giao duc cong dan nam 2020

Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020


1. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 301

81. C

82. A

83. C

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. C

93. C

94. A

95. D

96. D

97. B

98. B

99. A

100. A

101. A

102. C

103. D

104. C

105. A

106. D

107. A

108. C

109. D

110. D

111. A

112. C

113. C

114. C

115. A

116. D

117. D

118. A

119. D

120. C

 

2. Đáp án môn Giáo dục công dân mã  đề 302

81. A

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. A

88. C

89. C

90. A

91. B

92. C

93. A

94. D

95. A

96. A

97. B

98. D

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. A

107. D

108. C

109. D

110. D

111. B

112. D

113. C

114. B

115. D

116. C 

117. A

118. B

119. D

120. B


3. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 303

81. A

82. B

83. A

84. A

85. B

86. B

87. D

88. C

89. D

90. B

91. A

92. D

93. B 

94. D

95. A

96. A

97. D

98. D

99. C

100. B

101. D

102. C

103. D

104. D

105. C

106. A

107. D

108.D 

109.B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. C

118. A

119. C

120. A

 

4. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 304

81. B

82. C

83. A

84. D

85. A

86. A

87. C

88. B

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. D

95. C

96. C

97. D

98. B

99. A

100. C

101. A

102. D

103. B

104. D

105. B

106. B

107. A

108. D

109. C

110. B

111. A

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. B

118. C

119. A

120. C

 

5. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 305

81. C

82. C

83. A

84. A

85. B

86. C

87. C

88. D

89. D

90. B

91. D

92. D

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. D

100. C

101. D

102. C

103. D

104. D

105. D

106. A

107. B

108. A

109. A

110. B

111. A

112. B 

113. B

114. C

115. D

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A


6. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 306

81. B

82. B

83. B

84. A

85. B

86. C

87. D

88. C

89. D

90. D

91. D

92. C

93. A

94. A

95. A

96. D

97. B

98. B

99. C

100. C

101. C

102. B

103. D

104. C

105. D

106. B

107. B

108. C

109. B

110. D

111. D

112. B

113. B

114. D

115. B

116. C

117. C

118. D

119. B

120. D


7. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 307 

81. C

82. C

83. D

84. B

85. C

86. D

87. C

88. B

89. D

90. B

91. D

92. A

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. A

101. B

102. B

103. B

104. D

105. D

106. C

107. B

108. B

109. A

110. A

111. A

112. D

113. D

114. C

115. D

116. C

117. B

118. C

119. B

120. B


8. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 308

81. C

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. C

88. C 

89. C

90. B

91. D

92. B

93. A

94. D

95. A

96. B

97. D

98. A

99. A

100. D

101. B

102. D

103. A

104. D

105. A

106. A

107. B

108. B

109. D

110. D

111. B

112. D

113. A

114. D

115. D

116. D

117. B

118. A

119. B

120. B

 

9. Đáp án Giáo dục công dân mã số 309:

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

10. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 310

81. B

82. C

83. A

84. C

85. C

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. C

92. A

93. A

94. D

95. C

96. D

97. C

98. B

99. C

100. D

101. A

102. B

103. D

104. B

105. B

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. D 

112. B

113. A

114. D

115. D

116. B

117. C

118. B

119. D

120. D


11. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 311 

81. A

82. B

83. B

84. A

85. C

86. C

87. A

88. D

89. C

90. B

91. B

92. D

93. D

94. D

95. B

96. C

97. B

98. B

99. C

100. C

101. D

102. A

103. D

104. A

105. B

106. B

107. A

108. A

109. D

110. D

111. D

112. C

113. A

114. C

115. C

116. A

117. A

118. D

119. C

120. C


12. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 312

81. D 

82. C

83. D

84. A

85. A

86. D

87. D

88. C

89. C

90. B

91. B

92. C

93. A

94. B

95. D

96. A

97. A

98. C

99. A

100. B

101. A

102. C

103. A

104. B

105. C

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. B

115. A

116. C

117. B

118. A

119. B

120. B

 

13. Đáp án môn Giáo dục công dân  mã đề: 313

81. A

82. C

83. A

84. B

85. D

86. A

87. C

88. B

89. C

90. A

91. A

92. A

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. D

99. B

100. D

101. A

102. D

103. C

104. D

105. D

106. B

107. B

108. C

109. C

110. B

111. C 

112. B

113. B

114. B

115. A

116. A

117. C 

118. C

119. A

120. A


14. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 314

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

15. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 315

81. D

82. D

83. A

84. B

85. B

86. D

87. A

88. C

89. B

90. A

91. B

92. B

93. A

94. B

95. B

96. A 

97. A

98. B

99. A

100. B

101. C

102. C 

103. B 

104. C

105. C

106. B

107. A

108. B

109. C

110. C

111. B

112. C

113. B

114. A

115. A

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

 

16. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 316 

81. D

82. B

83. C

84. C

85. A

86. B

87. D

88. A

89. C

90. D

91. B

92. A

93. A

94. B

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

101. C

102. C

103. D

104. B

105. A

106. C

107. D

108. B

109. D

110. D

111. C

112. D

113. A

114. C

115. B

116. A

117. D

118. A

119. D

120. D

 
17. Đáp án môn Giáo dục Công dân mã đề 317

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

 

18. Đáp án môn Giáo dục Công dân mã đề 318

81. A

82. D

83. D

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. A

90. B

91. A

92. A

93. C

94. A

95. D

96. C

97. D

98. C

99. B

100. C

101. A

102. B

103. C

104. C

105. D

106. B

107. C

108. D

109. D

110. D

111. B

112. C

113. B

114. D 

115. D

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B


19. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề: 319

81. A

82. D

83. A

84. A

85. D

86. C

87. A

88. A

89. C

90. D

91. C

92. D

93. D

94. C

95. B

96. A

97. B

98. A

99. B

100. A

101. A

102. A

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. A

109. D

110. D

111. D

112. B

113. B

114. B

115. D

116. A

117. D

118. A

119. B

120. B


20. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 320 

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111. C

112. B

113. A 

114. A

115. A

116. C

117. C

118. D

119. C

120. A


21. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 321

81. C

82. C

83. A

84. C

85. B

86. B 

87. D

88. A

89. D

90. B

91. B

92. D

93. C

94. A

95. B

96. C

97. D

98. C

99. D

100. C

101. C

102. A

103. B

104. A

105. C

106. D

107. A

108. B

109. B

110. C

111. D

112. D

113. B

114. C

115. A

116. B

117. D

118. D

119. A

120. A


22. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 322

81. C

82. D

83. A

84. A

85. B

86. C

87. D

88. D

89. B

90. B

91. D

92. A

93. B

94. A

95. A

96. D

97. D

98. C

99. D

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. B

106. D

107. A

108. C

109. B

110. C

111. C

112. B

113.C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. A

119. B

120. A

 
23. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 323

81. C

82. A

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. B

90. B

91. D

92. D

93. D

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. A

101. B

102. A

103. A

104. D

105.B 

106. C

107. D

108. A

109. C

110. D

111. B

112. D

113. B

114. A

115. D

116. A

117. C

118. C

119. D

120. D

 

24. Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 324

(Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

------------HẾT-------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-giao-duc-cong-dan-nam-2020-60079n.aspx
Bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, các em có thể tham khảo thêm: Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020, Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tại Thuthuat.Taimienphi.vn.

 
 

Tác giả: Quỳnh Búp Bê     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020
Hướng dẫn tính điểm tốt nghiệp THPT 2020
Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2020
Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2020
Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Hóa học năm 2020
Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon giao duc cong dan nam 2020

, dap an de thi mon gdcd ki thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2020, dap an de thi tot nghiep mon giao duc cong dan nam 2020,

SOFT LIÊN QUAN

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá