Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2020

Để tiện cho việc so sánh, đối chiếu kết quả, Thuthuat.Taimienphi.vn đã cập nhật đáp án cho tất cả mã đề môn Vật lí trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các em hãy cùng tham khảo Đáp án môn Vật lí tốt nghiệp THPT năm 2020 để dự đoán được điểm số cho bài thi của mình nhé.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2020

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon vat li nam 2020

Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2020


1. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 201:

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.A

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.A

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.D

25.A

26.A

27.B

28.A

29.D

30.B

31.D

32.D

33.D

34.B

35.B

36.A

37.D

38.D

39.A

40.B


 2. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 202:

1.D

2.B

3.C

4.D

5.D

6.B

7.A

8.C

9.C

10.D

11.A

12.B

13.B

14.C

15.A

16.A

17.C

18.C

19.B

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.A

26.B

27.B

28.A

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.A

35.A

36.A

37.B

38.C

39.C

40.B

 

3. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 204:

1.C

2.A

3.D

4.C

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.C

22.B

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30. B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C


4.  Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 205:

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.B

20.C

21.A

22.C

23.B

24.D

25.C

26.A

27.D

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.D

34.D

35.B

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

 
5. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 206:

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.C

16.C

17.D

18.B

19.B

20.A

21.C

22.C

23.C

24.A

25.A

26.C

27.C

28.D

29.A

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.A

37.D

38.C

39.A

40.A

 
 

7. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 207:

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.C

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.C

31.D

32.A

33.A

34.B

35.D

36.C

37.B

38.B

39.D

40.D

 

8. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 208:

1.D

2.A

3.B

4.C

5.B

6.B

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.D

14.D

15.A

16.C

17.C

18.D

19.D

20D

21.A

22.B

23.A

24.A

25.B

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.C

37.B

38.C

39.B

40.C

 

9. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 209:

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.B

12.B

13.C

14.C

15.A

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.A

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.A

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.C

37.D

38.D

39.D

40.D

 

10. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 210:

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.B

23.C

24.A

25.A

26.C

27.A

28.A

29.A

30.C

31.C

32.A

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.B

 

11. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 211:

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.A

23.B

24.D

25.D

26.A

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.C

36.A

37.C

38.C

39.D

40.A

 

12. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 212:

1.B

2.A

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.B

16.A

17.B

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.D

29.A

30.B

31.D

32.C

33.D

34.D

35.D

36.B

37.A

38.C

39.B

40.B


13. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 213:

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.D

26.C

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.C

34.B

35.D

36.D

37.C

38.C

39.C

40.D


14. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 214:

1.C

2.A

3.D

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20C

21.D

22.B

23.A

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D


15. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 215:

1.A

2.B

3.D

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.D

29.A

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C


 

16. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 216:

1.A

2.D

3.C

4.A

5.D

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.B

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.A

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A


17. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 217:

1.B

2.B

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.D

22.B

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.D

29.C

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.C

36.A

37.C

38.D

39.B

40.A

18. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 218:

1.A

2.D

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.D

10.D

11.D

12.D

13.C

14.C

15.B

16.A

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.B


21. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 221

 (Đang nhập nhật,xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

22. Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 222:

1.B

2.C

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.D

16.A

17.D

18.A

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.B

25.D

26.C

27.C

28.C

29.A

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.A

39.D

40.D


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2020 vẫn đang được cập nhật và giới thiệu đến các em trong thời gian sớm nhất. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

-------------HẾT----------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-mon-vat-li-nam-2020-60081n.aspx
Cùng với Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí năm 2020, các em có thể tham khảo thêm Đáp án đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020, Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 để biết được kết quả những môn thi của mình.

Tác giả: Tin Nguyễn     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đáp án đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2020
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2020
Tổng hợp đề thi thử THPT 2020 môn Văn
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT quốc gia năm 2020
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020
Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon vat li nam 2020

, dap an de thi mon li tot nghiep thpt 2020 tat ca ma de, dap an mon vat li tot nghiep thpt nam 2020,

SOFT LIÊN QUAN
  • Đáp án môn Toán THPT năm 2019

    Đáp án các mã đề môn Toán THPT Quốc Gia 2019

    Môn Toán là một trong số 3 môn thi độc lập bắt buộc, bởi vậy ngay sau khi kết thúc môn thi này, tài liệu Đáp án môn Toán THPT năm 2019 được đông đảo các bạn thí sinh, các thầy cô giáo cũng như quý phụ huynh quan tâm, mong đợi.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá