Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020

Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Để ghi nhớ nhanh kiến thức của các bài học, thay vì việc học thuộc một cách máy móc, các em có thể áp dụng phương pháp "học đi đôi với hành" qua việc luyện tập với Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020 mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.
Nội dung bài viết:
I. Đề số 1
  * Phần đề thi
  * Đáp án
II. Đề số 2
  * Phần đề thi
  * Đáp án
III. Đề số 3
  * Phần đề thi

de thi thu thpt quoc gia mon giao duc cong dan nam 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020
 

1. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, mẫu số 1:


* Phần đề thi:

Câu 1. Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Quy định.B. Quy chế.C. Pháp luật.D. Quy tắc.
 
Câu 2. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu là
A. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng một lần đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
C. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người.
D. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Câu 3. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ 
A. chính trị.B. đạo đức.C. pháp luật.D. xã hội.
 
Câu 4. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật
A. cho phép làm. B. quy định làm. c. bắt buộc làm. D. khuyến khích làm.
 
Câu 5. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.  
 
Câu 6. Trong trường hợp không còn cha mẹ thì bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào? 
A. Anh chị cả có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
B. Các em được ưu tiên hoàn toàn trong thừa kế tài sản.
C. Chỉ có anh cả mới có nghĩa vụ chăm sóc các em.
D. Anh chị em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.
 
Câu 7. Không ai bị bắt nếu không có
A. sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
B.  sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.
C. phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
D. sự đồng ý của các tổ chức xã hội.
 
Câu 8. Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là
A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.
B. chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.
C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.
D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án.
 
Câu 9. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
A. tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
 
Câu 10.  Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm
A. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học.
B. quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học, công nghệ.
C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học công nghệ.
D. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ..
 
Câu 11.  Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung
A. quyền được phát triển của công dân.          B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền tự do của công dân.D. quyền học tập của công dân.
 
Câu 12. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sáng tạo.B. Quyền được học tập.
C. Quyền được phát triển.D. Quyền tác giả.
 
Câu 13. Hàng hóa có hai thuộc tính là
A. Giá trị và giá cảB. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng
C. Giá cả và giá trị sử dụngD. Giá trị và giá trị sử dụng
Câu 14. Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Thước đo giá trịB. Phương tiện lưu thông
C. Phương tiện cất trữD. Phương tiện thanh toán
 
Câu 15. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
 
Câu 16. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết
D. Lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết
Câu 17.   Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo điều kiện để ai cũng được
A.  học hành.                             B.  phát triển   .                   C.  sáng tạo.                          D. nghiên cứu khoa học.
 
Câu 18.  Phát hiện, tìm tòi các hiện tương, sự vật trong tự nhiên và xã hội của con người là hoạt động
A. nghiên cứu khoa học.                   B. hưởng thụ đời sống.
C. học tập thường xuyên.                 D. phát triển năng khiếu.
 
Câu 19. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, pháp luật có vai trò
A . trừng trị nghiêm khắc mọi hành vi xâm hại đến môi trường.
B . bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
C . bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
D . bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
 
Câu 20. Vì sao nói pháp luật mang bản chất giai cấp?
A. Pháp ‎do nhà nước ban hành phù hợp với y chí của giai cấp cầm quyền.
B. Pháp ‎do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.
C. Pháp luật bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.
D. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
 
Câu 21. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh dân là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cố là lực lượng
A. bộ đội biên phòng.
B. quân đội nhân dân và công an nhân dân.
C. dân quân tự vệ.
D. công an nhân dân và  bộ đội biên phòng.
 
Câu 22.  Để bảo vệ  tốt tài nguyên rừng nhà nước cần
A. cấm khai thác rừng trong mọi trường hợp.
B. tích clực trồng rừng.
C. xử lý nghiêm  minh tổ chức và cá nhân phá rừng.
D. xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
 
Câu 23. Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A.  Người đang thi hành án phạt tù.
B.  Người đang điều trị ở bệnh viện.
C.  Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
D.  Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 
 
Câu 24.  Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và hội 
đồng  nhân dân các cấp là
A. mọi công dân đủ 18 tuổi kh ông vi phạm pháp luật.
B. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
C. mọi công dân đủ 21 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
D. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật.
 
Câu 25. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông .                         B. Trực tiếp.C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng.
 
Câu 26. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưói dây?
A. Tự bầu cử.B. Được chỉ định.C. Được giới thiệu.D. Được đề cử.
 
Câu 27.  Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân:
A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.
B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.
C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.
 
Câu 28. Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình.
D. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của mình.
 
Câu 29.  Anh A khoe với chị B: hôm nay tớ thay mặt gia đình đi họp và biểu quyết mức đóng góp xây dựng đường giao thông. Chị B cười và bảo: quyền quyết định đó thuộc về chủ tịch xã  còn dân thường mình thì không được. Theo em, ai là người có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp?
A. Chỉ cán bộ xã.B. Toàn bộ nhân dân ở xã.
C. Chỉ cán bộ chủ chốt ở xã.                                  D. Chỉ những người có địa vị ở xã.
 
Câu 30. Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ gì?
A. Kinh doanh ngành nghề pháp luật cấm.
B. Nộp thuế trong kinh doanh .
C. Gây mất trật tự  an toàn xã hội.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Câu 31. Nhà nước ban hành các qui định pháp luật về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích doanh nghiệp
A. giúp cho người lao động tăng thu nhập.
B. có khả năng sử dụng nhiều lao động.
C. sản xuất kinh doanh mở rộng qui mô.
D. các chủ thể kinh tế ngày một phát triển làm giàu.
 
Câu 32. Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường, nên anh yêu cầu chị B sinh thêm đứa con trai. Vậy anh A đã vi phạm chính sách gì? 
A. Chính sách giải quyết việc làm.
B. Chính sách xóa đói giảm nghèo.
C. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân .
 
Câu 33.  Hiện nay các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà Nhà nước ta hướng đến đó là
A. giải quyết việc làm cho người lao động
B. tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh phát triển
C. giúp kinh tế xã hội các tỉnh năng động hơn.
D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi
 
Câu 34.  Dựa trên quy định của của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn,  khoa học kỹ thuật .
C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.
 
Câu 35.  Em Linh là học sinh lớp 11 đã  chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp Tỉnh và đạt giải III. Vậy em Linh đã thực hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền học tập.                                  B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.D. Quyền tự do.
 
Câu 36. UBND xã A đã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại trung tâm xã nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng của nhân dân. Điều này góp phần 
A.phát triển đời sống vật chất cho công dân.
B.phát triển đời sống tinh thần cho công dân.
C.chăm sóc sức khỏe cho công dân.
D.tạo điều kiện cho công dân thể hiện năng khiếu.
 
Câu 37.  Ông A bị gãy chân đang nằm viện. Trong thời gian này lại diễn ra bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền bầu cử của mình, ông A được
A. hàng xóm  bỏ phiếu thay.
B. cán bộ thôn giúp đỡ mình bỏ phiếu.
C. vợ mình đi bầu.
D. tổ bầu cử mang thùng phiếu đến bệnh viện để ông A tự bỏ phiếu bầu.
 
Câu 38. Gia đình ông Tám có một đứa con trai tên là Ân, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều kiện cho Ân tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Vậy em Ân đã được thực hiện quyền gì?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.
 
Câu 39. Ngày 23/10/ 2015, Công an Đồng Tháp triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm công an Đồng Tháp trong việc phòng chống
A.vi phạm xã hội.
B.ma túy và mại dâm.
C.ma túy trong xã hội.
D.tệ nạn ma túy và mại dâm.
 
Câu 40: UBND xã X cho phép công ty ông Y đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của xã. Chất thải của công ty đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đó. Để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải
A. xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
B. đóng thuế đầy đủ. 
C. đưa tiền cho người dân để họ không kiện.
D. tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh.
 

* Đáp án:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

A

D

C

B

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

D

D

B

A

A

A

B

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

A

C

D

C

C

D

B

B

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

A

D

B

B

D

B

C

A


2. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, mẫu số 1:


* Phần đề thi:

Câu 1: Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng
A. quyền lực của nhà nước.                                   B. chủ trương nhà nước.
C. chính sách nhà nước.                                        D. uy tín nhà nước.

Câu 2 Pháp luật mang bản chất xã hội vì
A. đứng trên xã hội.                                      B. bắt nguồn từ xã hội.
C. tồn tại trong mọi xã hội.                          D. phản ánh lợi ích của giai cấp càm quyền.

Câu 3: Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nai ,tố cáo?
A. Có thời hạn theo quy định của pháp luật.         B. Vô thời hạn                   
C .Theo thời gian thích hợp để thực hiện.              D. Tùy trường hợp.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng với quyền phát triển cá nhân?
A. Công dân có năng khiếu được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. Công dân được học không hạn chế.
C. Mọi người được đi học ở bất cứ trường nào.
D. Mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng.                                                                                                                             

Câu 5: Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?
A. Cơ quan , tổ chức có thẩm quyền .                    B. Mọi cán bộ nhà nước.
C. Mọi cơ quan nhà nước.                                      D. Cơ quan tư pháp

Câu 6: Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát toàn diện là nội dung quyền nào của công dân ?
A. Về đời sống vật chất.                                         C. Quyền bảo đảm điều kiện .
B. Quyền được phát triển.                                       D Quyền học tập.

Câu 7: Chị T không đồng ý với quyết định kỉ luật của giám đốc sở,chị có thể làm gì để bào vệ quền và lợi ích hợp pháp của mình?
A .Khiếu nại quyết định của giám đốc sở.             B. Tố cáo với chính quyền.
C. Nói chuyện với mọi người.                                D. Đăng lên facebook.

Câu 8: T thấy một nhóm thanh niên đương chích ma túy.Trong trường hợp này T  báo cho ai là đúng.
A. Báo cho bất kì người lớn nào.                           B. Báo cho bố mẹ.
B. Báo cho bất kì cơ quan nào .                             C. Báo cho công an.

Câu 9: Quyền tố cáo là quyền của
A. mọi công dân, tổ chức.                                      B. mọi công dân.
C. mọi cơ quan tổ chức.                                         D. người có thẩm quyền.

Câu 10: Việc làm nào dươi đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?
A. Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về sản xuất ở xã mình.
C .Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ.
D. Tuyên truyền ,phổ biến pháp luật trong trường học.

Câu 11: Ai trong những người sau đây có quyền tố cáo ?
A . Mọi công dân.                                                 B. Mọi cá nhân ,tổ chức.
C . Những người có thẩm quyền.                          D. Cơ quan nhà nước.

Câu 12: Người nào sau đây không có quyền bầu cử?
A. Người đang công tác ở xa nhà.                         B .Bộ đội đóng quân ở hải đảo.
C. Người đang chấp hành hình phạt tù.                D. Người đang bị kỉ luật cảnh cáo.

Câu 13: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là
A. phổ thông, bình đẳng,trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. dân chủ ,công bằng ,văn minh.
C. công khai,minh bạch.
D. phổ biến,rộng rãi,chính xác.

Câu 14: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân nhằm
A. giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân
B. giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
C. đáp ứng nhu cầu học tập của công dân.
D. tạo điêu kiện cho mọi người được học tập .                       

Câu 15:Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc,tôn giáo là  thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Bình đẳng giữa các dân tôc, tôn giáo.               B.  Bình đẳng về cơ hội học tập.
C . Bình đẵng về thời gian học tập                        D. Bình đẵng về hoàn cảnh gia đình.

Câu 16: Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền phát triển của công dân ?
A .Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
B. Công dân có quyền được khuyến khích,bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. Công được hưởng sống tinh thần đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
D. Trong mọi hoàn cảnh,công phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 17: Phát hiện  người đang có lệnh truy nã.Trong trường hợp này em phải làm gì cho đúng với quy định của pháp luật.
A. Im lặng.                                                            B. Báo cho công an.
C. Giúp người đó trốn.                                         D. Báo cho người lớn. 

Câu 18: Phát hiện cơ sỏ đánh bạc, D báo ngay cho công an. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội .   B. Quyền tố cáo
C. Quền tự do ngôn luận.                                      D. Quyền khiếu nại.

Câu 19: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
A. trực tiếp ,dân chủ,tự nguyện.
B. gián tiếp ,tự nguyện, bình đẳng,tự do.
C. phổ thông,bình đẳng ,trực tiếp ,bỏ phiếu kín.
D. tự nguyện ,bình đẳng,tự do,dân  chủ                                                   

Câu 20:Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị ,kinh tế ,xã hội của đất nước là thực hiện
A. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. quyền tham gia ban hành chính sách xã hội.
C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

D. quyền tự do ngôn luận.   

Câu 21: Trong đợt bỏ phiếu bầu cử Quốc hội,ông H đề nghị không bỏ một số người. Hành vi của ông H vi phạm nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử ?
A. Bỏ phiếu kín.                                                     B. Phổ thông.
C. Trực tiếp.                                                           D. Bình đẳng.

Câu 22: Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu cử là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bình đẳng.          B. Trực tiếp.            C. Tự giác.          D. Tự do.  

Câu 23 Nhà nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người là
A. XHCN               B. Chiếm hữu nô lệ.          C. TBCN.        D. Công xã nguyên thủy.

Câu 24:Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
A. Đủ 18 tuổi trở lên.                                             B. Đủ 19 tuổi trở lên.                                                                                                                      C. Đủ 20 tuổi trở lên.                                             D. Đủ 21 tuổi trở lên.

Câu 25:Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ?                                       
A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
B. Người đang chấp hành hình phạt tù.
C. Người đang công tác ở hải đảo.
D. Người đang bị kỉ luật.

Câu 26: Nếu không có điều kiện học chính quy,công dân có thể thực hiện quyền học tập thường xuyên ,học suốt đời của mình bằng cách nào dưới đây?
A. Học ở nơi nào mình muốn.                            B. Học theo sở  thích.
C. Học ở hệ tại chức.                                            D. Học ở bất cứ nghành nghề nào.

Câu 27: Công dân có quyền sáng tác văn học ,nghệ thuật ,khoa học là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền sáng tạo .                                            B. Quyền tác giả.
C. Quyền được phát triển.                                   D.  Quyền tự do cá nhân.

Câu 28: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử ?
A.  Đủ 18 tuổi trở lên.                                             B.  Đủ 19 tuổi trở lên.                                             
 C.  Đủ 20 tuổi trở lên.                                             D. Đủ 21 tuổi trở lên.                                                                                 

Câu 29: Trường hợp nào sau đây đúng với luật bầu cử?
A. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.
B. Không tư viết đươc nhờ người khác viết hộ phiếu bầu cử và tự bỏ vào hòm phiếu kín.
C. Vận động bạn bè,người thân bỏ phiếu cho một người.
D. Mang phiếu về nhà suy nghĩ rồi quay trở lại điểm bầu cử bỏ phiếu.

Câu 30:Sau khi tốt nghiệp,anh D đi làm công nhân. Ba năm sau,anh D đi học trở lai.Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân?
A.Tự học.                                                       B. Học thường xuyên ,học suốt đời.
C. Học khi có điều kiện.                                 D. Tự thực hiện quyền học tập.

Câu31:Quyền ứng cử của công dân đươc thực hiện bằng cách nào dưới đây ?
A. Tự ứng cử và giới thiệu ứng cử.
B. Tự ghi tên mình vào danh sách bất cứ ở đâu.
C. Tự vận động tranh cử theo sở thích .
D. Thông báo về việc ứng cử khu dân cư.

Câu 32:Chị M bị ban giám đốc công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức “chuyển công tác khác “.Không đồng ý với quyết định của ban giám đốc,chị M có thể làm gì dưới đây ?
A. Viết đơn đề nghị giám đốc xét lại.
B. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên .     
C. Gửi đơn tố cáo lên cơ quan cấp trên .
D.  Gửi đơn khiếu nại lên giám đốc công ty.

Câu33: Nam công dân ở độ tuổi nào sau đây đươc đăng kí nghĩa vụ quân sự ?
A. Đủ 17 tuổi trở lên.                                     B. Đủ 18 tuổi trở lên.
C. Đủ 19 tuổi trở lên.                                     D. Đủ 20 tuổi trở lên. 

Câu 34 : Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng chống ma túy nhằm
A. xây dựng lối sống văn minh,lành mạnh.
B.ngăn ngừa trấn áp tội phạm.
C. phát triển về văn hóa,xã hội ở địa phương.
D. giảm gánh nặng cho xã hội.

 Câu 35: Pháp luật bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào sau đây ?
A. Khai thác rừng trồng theo kế hoạch.
B. Khai thác rừng trái phép.
C.Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng.
D. Thu hái quả rừng.

Câu 36:Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo luật nghĩa vụ quân sự là                                                                     
A. từ 17 đến 27 tuổi.                                         B. từ 18 đến 25 tuổi.
C. từ 17 đến 28 tuổi.                                         D. từ 18 đến 27 tuổi.

Câu 37 : Chức năng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là
A. tổ chức và xây dựng.                                    B. bạo lực và trấn áp.
C. xây dựng và trấn áp.                                    D. bạo lực và xây dựng.

Câu 38: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện nào là chủ yếu sau đây?
A. Chính sách.        B. Pháp luật.       C. Giáo dục.         D. Đường lối.

Câu 39: Nhân dân trong tổ dân cư họp bàn về cách giữ gìn trật tự an ninh trong tổ dân cư. Việc này là thư hiện quyền nào dưới đây ?
A. Quyền được tham gia.                                                                                                                     
B. Quyền kiểm tra giám sát ủy ban nhân dân.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Quyền tự do dân chủ

Câu 40 Cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là dựa trên chế độ sở hữu nào sau đây?
A. Tư hữu.   B. Tư nhân.     C. Công hữu và tư hữu.        D. Công hữu.
 

* Đáp án:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

B

 

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

B

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

C

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

D

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

3. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, mẫu số 3:


* Phần đề thi:

Câu 1. Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩ vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. thi hành pháp luật.                                                   
B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.                                                     
D. áp dụng pháp luật.

Câu 2. Vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc quản lí nhà nước.                                         
B. kỹ năng giao lưu trực tuyến.
C. thỏa ước lao động tập thể.                                       
D. quan hệ giao dịch dân sự.

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi
A. tội phạm.                       
B. hành vi.                           
C. hoạt động.                   
D. khuyết điểm.

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa
A. lao động nam và lao động nữ.                                         
B. người sử dụng lao động và đối tác.
C. lực lượng lao động và bên đại diện.                                 
D. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.

Câu 5. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về biết về hành vi vi phạm pháp luật của  bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền
A. tố cáo.                                           
B. khiếu nại.                             
C. tố tụng.                                           
D. khiếu kiện.

Câu 6. Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền
A. sáng tạo.                 
B. đàm phán.             
C. thẩm định.             
D. đối thoại.

Câu 7. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được
A. hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. 
B. thay đổi đòng bộ cơ cấu kinh tế.
C. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.
D. trực tiếp kí kết hiệp định toàn cầu.

Câu 8. Một trong những quyền sáng tạo của công dân là
A. quyền được tự do nghiên cứu khoa học.
B. quyền được học tập để nâng cao trình độ.
C. quyền được hỗ trợ về kinh phí để  nghiên cứu.
D. quyền được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Câu 9. Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là
A. sức lao động.                                             
B. tư liệu sản xuất.
C. điều kiện lao động.                       
D. phương thức sản xuất.

Câu 10. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế là tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Phương tiện thanh toán.                   
B. Phương tiện cất trữ.
C. Cung cấp thông tin.                         
D. Cung cấp dịch vụ.

Câu 11. Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động
A. xã hội cần thiết.                               
B. cá biệt.
C. mang tính ngẫu nhiên.                     
D. mang tính bất biến.

Câu 12. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng cung
A. tăng.                                   
B. ổn định.                 
C. giảm.                     
D. giữ nguyên.

Câu 13. Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Kinh doanh ngoại tệ.                                           
B. Tố cáo công khai.
C. Khiếu nại tập thể.                                                 
D. Giải cứu con tin.

Câu 14. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Dân sự.                       
B. Hành chính.                           
 C. Hình sự.                         
D. Kỉ luật.

Câu 15. Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.                         
B. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.
C. Ổn định ngân sách quốc gia.                                             
D. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.

Câu 16. Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải
A. đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.                                         
B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
C. chuyển giao mọi bí quyết làng nghề.                               
D. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm.

Câu 17. Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?
A. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.                                           
B. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương.
C. Tuân thủ thỏa ước lao động tập thể.                                   
D. Tự do đề đạt nguyện vọng.

Câu 18. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Cấp cứu người bị điện giật.                                               
B. Tuyên truyền thông tin nội bộ.
C. Tiến hành vận động tranh cử.                                               
D. Giới thiệu sản phẩm đa cấp.

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                     
B. Đội ngũ phóng viên báo chí.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.                                           
D. Lực lượng bưu chính viễn thông.

Câu 20. Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự do ngôn luận.                                                                 
B. Tự chủ phán quyết.
C. Quản lí cộng đồng.                                                                 
D. Quản lí nhân sự.

Câu 21. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Đại diện.                                       
B. Bình đẳng.                 
C. Phổ thông.                                                 
D. Trực tiếp.

Câu 22. Công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các bộ luật là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây?
A. Cả nước.                                       
B. Vùng miền.                     
C. Cơ sở.                                             
D. Địa phương.

Câu 23. Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được
A. chuyển nhượng quyền tác giả.       
B. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.                     
D. tham gia hoạt động văn hóa.

Câu 24. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, pháp luật quy định, công dân khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
B. Trực tiếp tham gia quản lí thị trường.
C. Đồng loạt mở rộng quy mô doanh nghiệp.                           
D. Tự chủ phân phối mọi mặt hàng.

Câu 25. Anh Q báo với cơ quan chức năng về việc anh X tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn. Anh Q đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp  luật .                                                               
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.                                                       
D. Phổ biến pháp luật.


Câu 26. Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng bảo kê tại khu chợ đầu mối H lên mạng xã hội, chị A thường xuyên bị ông C là chủ một đường dây cho vay nặng lãi nhắn tin dọa giết cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hình sự.                             
B. Dân sự.                   
C. Kỷ luật.                 
D. Hành chính.

Câu 27. Anh K được cấp giấy phép mở đại lý cung cáp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh K thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn quy định nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Dân sự.                 
B. Hình sự.                 
C. Hành chính.                       
D. Kỷ luật.

Câu 28. Do mâu thuẫn với chồng, Chị A đã mang theo con trai tên X tám tháng tuổi về nhà mẹ ruột. Bức xúc, bà N mẹ chồng chị A bí mật đưa cháu X đến gửi tại nhà người quen nhiều ngày để gây sức ép với con dâu, đồng thời bà làm đơn đề nghị giám đốc doanh nghiệp nơi chị A công tác đuổi vệc chị. Bà N đã vi phạm quyền bình đẳng  của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Hôn nhân và gia đình.                               
B. Sản xuất và kinh doanh.
C. Lao động công vụ.                         
D. Nhân phẩm, danh dự.

Câu 29. Sau khi li hôn, anh T đồng ý nhận chị L vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay thế vị trí vợ cũ của mình trực tiếp bán hàng tại quầy thuốc tân dược mà anh đã được cấp giấy phép kinh doanh. Vì bị anh T ngăn cản việc mình gặp gỡ người yêu, chị L đã xin nghỉ làm và công khai việc của anh T thường xuyên bán thêm nhiều thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Anh T đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh doanh.                                               
B. Lao động.
C. Hôn nhân và gia đình.                     
D. Nhân phẩm và danh dự.

Câu 30. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh K đã viết rồi tự bỏ lá phiếu của mình và của bà Y là người không biết chữ vào hòm phiếu.

Anh K và bà Y đã vi phạm  nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.                                             
B. Trực tiếp.               
C. Công khai.                                     
D. Phổ thông.

Câu 31. Chị M thường xuyên yêu cầu được trang bị bảo hộ lao động theo quy định nên ông N giám đốc doanh nghiệp nơi chị làm việc cắt giảm phụ cấp chức vụ trưởng phòng của chị. Chị M cần vận dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?
A. Khiếu nại.                                     
B. Tố cáo.                   
C. Khởi tố.                                                     
D. Tranh tụng.

Câu 32. Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để học sinh thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển?
A. Được cung cấp thông tin.               
B. Đối thoại trực tuyến.
C. Quản trị truyền thông.                     
D. Tích cực đàm phán.

Câu 33. Thấy con gái mình là chị M bị anh A đe dọa giết phải bỏ nhà đi biệt tích nên ông B đã kể chuyện này với anh D con rể mình. Bức xúc, anh D đã nhờ chị Q bắt cóc con của anh A để trả thù. Phát hiện con mình bị bỏ đói nhiều ngày tại nhà chị Q, anh A đã giải cứu và đưa con vào viện để điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh A, anh D và chị Q.                 
B. Anh A, ông B và anh D.
C. Ông B, anh D và chị Q.                   
D. Anh A, anh D, ông B và chị Q.

Câu 34. Đầu giờ làm việc buổi sáng, biết anh B chánh văn phòng bị say rượu nên anh A văn thư sở điện lực X đã thay anh B sang phòng ông C giám đốc trình công văn khẩn. Thấy ông C đang ngủ, anh A ra quán cà phê gặp anh D nhân viên bán bảo hiểm. Vì anh D không đồng ý các điều khoản do anh A yêu cầu nên giữa hai anh đã xảy ra xô xát. Anh E quản lí quán cà phê vào can ngăn, sơ ý đẩy làm anh D ngã gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật kỷ luật?
A. Anh B, anh A và ông C.                 
B. Anh B, ông C và anh D.
C. Ông C, anh A và anh E.                 
D. Anh A, ông C và anh D.

Câu 35. Ông A giám đốc bệnh viện Y cùng chị B trưởng phòng tài vụ đặt mua hai máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới nhất do anh C phân phối. Khi bàn giao anh D kỹ thuật viên phát hiện số máy này không đảm bảo về chất lượng như hợp đồng đã kí kết nên từ chối nhận và báo cáo toàn bộ sự việc với ông A. Sau đó, khi anh D đi công tác, theo chỉ đạo của ông A, chị B yêu cầu anh S là bảo vệ chuyển toàn bộ số máy này vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong lần đầu tiên sử dụng máy chạy thận nhân tạo này đã có hai bệnh nhân tử vong. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Chị B, ông A và anh C.                 
B. Ông A, anh C và anh S.
C. Chị B, anh C, anh S và ông A.       
D. Ông A, anh C và anh D.

Câu 36. Anh C nghi ngờ vợ mình là chị B có quan hệ tình cảm với ông A giám đốc nơi vợ chồng anh cùng công tác nên xúc phạm hai người trong cuộc họp. Thấy chị B trốn khỏi cơ quan và bỏ đi biệt tích, anh D là anh rể chị B đánh anh C gãy tay. Trong thời gian anh C xin phép nghỉ mười ngày để điều trị, ông A đã sa thải anh C và tuyển dụng anh E vào vị trí này. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Chị B và ông A.                               
B. Ông A và anh C.
C. Anh D, ông A và anh C.                 
D. Ông A, anh C và anh E.

Câu 37. Anh D trưởng công an xã nhận được tin báo ông C thường xuyên cho vay nặng lãi nên yêu cầu anh A giam giữ ông C tại trụ sở để điều tra. Trong hai ngày bị bắt giam, ông C nhiều lần lớn tiếng xúc phạm, gây gổ dọa đánh anh A. Ngay sau khi  trốn thoát, ông C đã bắt cóc và bỏ đói con anh D nhiều ngày rồi tung tin anh A là thủ phạm. Ông C và anh D cùng vi phạm  quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                   
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 38. Cơ quan chức năng phát hiện ông T giám đốc doanh nghiệp Y chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Ông T không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.                     
B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.                     
D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

Câu 39. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên, anh A phát hiện chị S viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của ông X. Anh A đã đề nghị chị S sửa lại phiếu bầu nhưng chị không đồng ý. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?
A. Ông X, chị S và chị C.                               
B. Anh A, chị S, chị C và ông X.
C. Chị S, chị C và anh A.                               
D. Anh A, ông X và chị S.

Câu 40. Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị A biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô  vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A thuê anh D viết bài nói xấu anh C và ông B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại?
A. Ông B và anh C.                                       
B. Ông B, anh C và chị A.
C. Chị A và anh D.                                         
D. Ông B, anh C và anh D.

https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-giao-duc-cong-dan-nam-2020-58064n.aspx
Tập giải đề thi thử là phương pháp ôn tập hiệu quả được nhiều bạn học sinh lựa chọn. Qua việc xử lí những câu hỏi trong đề thi, các em học sinh không chỉ được ôn tập lại kiến thức mà còn phát triển tư duy, hình thành phản xạ đối với các dạng bài tập. Bên cạnh Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020, để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia năm 2020, các em có thể tham khảo thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, Đề thi thử THPT Toán năm 2020.

Tác giả: Trần Văn Việt     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020
Đáp án môn Giáo dục Công dân kì tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020
Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Toán năm 2020
Đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2018 mã đề 301-324
Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2020
Từ khoá liên quan:

De thi thu THPT Quoc gia mon Giao duc cong dan nam 2020

, De thi thu THPT Quoc gia nam 2020, de thi thu mon giao duc cong dan thpt quoc gia,

SOFT LIÊN QUAN

Tin Mới