Cách viết hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động được sử dụng thường xuyên trong bất cứ doanh nghiệp nào, thỏa thuận giữa người lao động và người thuê lao động. Cùng xem cách viết hợp đồng lao động dưới đây để có theer tạo ra mẫu hợp đồng lao động hoàn chỉnh, đúng chuẩn nhất.

Bạn là nhân viên nhân sự mới, bạn được giao viết bản hợp đồng lao động nhưng bạn lại chưa biết viết ra sao để sự thỏa thuận và ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động diễn ra hiệu quả, đúng thủ tục. Bài viết dưới đây, Taimienphi.vn sẽ chia sẻ với bạn cách viết hợp đồng lao động đầy đủ nhất.

cach viet hop dong lao dong

Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất

1. Các nội dung chính trong hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động gồm các nội dung chính như:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp (người sử dụng lao động)
- Thông tin của người lao động như họ tên, số chứng minh thư, giới tính, địa chỉ, ngày sinh.
- Thời hạn và công việc hợp đồng
- Chế độ làm việc
- Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng
- Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

2. Mẫu hợp đồng lao động

* Mẫu hợp đồng thử việc

cach viet hop dong lao dong 2

cach viet hop dong lao dong 3

cach viet hop dong lao dong 4

cach viet hop dong lao dong 5

cach viet hop dong lao dong 6

CÔNG TY TNHH.............                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 05/HĐLĐ                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỬ VIỆC

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG :

Công ty TNHH..............................................................................
Đại diện là:........................Chức vụ: là người đại diện Pháp luật của công ty.
Địa chỉ : .......................................................................................
Điện thoại:..........................Email :..................................................

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG :

Ông / Bà :.....................................................................................
Ngày sinh :....................................................................................
Địa chỉ :.......................................................................................
Số CMND:.....................................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1: Thời hạn và công việc Hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn, bắt đầu từ ......... đến hết ngày ...................

- Địa điểm làm việc: làm việc thường xuyên tại Văn phòng công ty. Ngoài ra có thể làm việc tại các địa điểm khác do Trưởng Bộ phận/ Giám đốc yêu cầu để giải quyết các công việc được giao.

- Chức danh chuyên môn: ................

- Công việc phải làm: chi tiết được Quy định trong " Bản mô tả công việc hoặc " Điều khoản giao việc cho từng vị trí.

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: tuần 6 ngày; 8h/ngày (48h/tuần). Ngoài ra trong một số trường hợp cụ thể có thể phải làm ngoài giờ hoặc ngày nghỉ theo yêu cầu công việc.

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc: tùy nhu cầu công việc.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi.

- Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công : 4,012,500 đồng/tháng
- Phụ cấp gồm: Tùy theo vị trí công việc đảm nhận người lao động được hưởng các phụ cấp dưới đây :
+ Phụ cấp ăn ca : ................ đồng/tháng
+ Phụ cấp xăng xe:.............. đồng/tháng
+ Phụ cấp điện thoại:............ đồng/tháng
- Hình thức trả lương: Thanh toán bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
- Được trả lương mỗi tháng 1 lần vào cuối tháng (chậm nhất là mồng 10 tháng kế tiếp).
- Tiền thưởng: theo quy định của công ty.
- Chế độ nâng lương: theo quy định của công ty.
- Trang bị bảo hộ lao động: tùy công việc, theo quy định của Luật lao động.
- Chế độ nghỉ ngơi: theo quy định của Luật lao động.
- Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: theo quy định của Luật BHXH, BHXT
- Thuế Thu nhập cá nhân: mức lương trên đã bao gồm Thuế TNCN. Người LAO ĐỘNG phải tự nộp Thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
- Chế độ đào tạo: Theo thỏa thuận riêng giữa hai bên (nếu có) không trái với Luật lao động.
- Những thỏa thuận khác.

+ Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Luật lao động và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động nhưng phải báo trước người sử dụng lao động ít nhất là 30 (Ba mươi ngày) ngày và bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu, công việc đang đảm nhận cho người được Công ty chỉ định người nhận bàn giao. Trường hợp người lao động vi phạm điều khoản báo trước, không thực hiện bàn giao thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường theo quy định.

2. Nghĩa vụ.

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy, kỷ luật lao động, an toàn lao động.

- Cam kết bảo mật thông tin sau:

+ Cung cấp hoặc làm việc (gián tiếp hoặc trực tiếp) cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác của Công ty (theo định nghia của Ban giám đốc công ty) hoặc bất kỳ công ty con, liên kết hay chi nhánh của các đối thủ cạnh tranh.

+ Lạm dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ một cá nhân hay một nhóm người nào thông tin cơ mật của công ty hoặc bí mật kinh doanh của công ty.

- Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo qui định của Bộ luật lao động và qui chế của Công ty.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.

1. Nghĩa vụ :

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong HĐLĐ

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.
- Điều chuyển, sắp xếp, bố trí lại công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo hoặc nhu cầu sử dụng lao động của công ty.
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động trong các trường hợp sau:

+ Người lao động không hoàn thành công việc được giao theo tiến độ nhưng không nỗ lực, cố gắng khắc phục, có thái độ chống đối, cố tình trì hoãn...
+ Tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty khi chưa có sự chấp thuận của Giám đốc công ty.
+ Người lao động vi phạm nghiêm trọng các nội quy, quy chế lao động, kỷ luật lao động của công ty.
+ Người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc gây thiệt hại cho công ty.
+ Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật lao động.

- Có quyền phạt, yêu cầu người lao động bồi thường khi vi phạm kỷ luật gây thiệt hại cho công ty;
- Có quyền tạm hoãn hợp đồng lao động để người lao động khắc phục hậu quản sai sót trong công việc nhưng mức độ không nghiêm trọng đến mức phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, người lao động giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này được ký kết vào ngày ............và có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ tên, đóng dấu)

* Mẫu hợp đồng lao động số 1

cach viet hop dong lao dong 7

cach viet hop dong lao dong 8

cach viet hop dong lao dong 9

cach viet hop dong lao dong 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày......tháng......năm......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................................................
Chức vụ:.......................................................................................
Đại diện cho .................................................................................
Địa chỉ:...................................................... Điện thoại:....................
Và một bên là Ông/Bà:.....................................................................
Sinh ngày:................tháng.............năm.............Tại:.............................
Nghề nghiệp:.................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................
Số CMTND:....................................... cấp ngày............/........../...........
Số sổ lao động (nếu có):..........................cấp ngày............/........../...........

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà..................làm việc theo loại hợp đồng lao động.......................................từ ngày......tháng......năm.......đến ngày.......tháng.......năm...........

- Thử việc từ ngày.......tháng........năm........đến ngày.......tháng......năm......

- Địa điểm làm việc:..........................................................................

- Chức vụ:......................................................................................

- Công việc phải làm:.........................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:................................................................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:............................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 - Nghĩa vụ:

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà:..............................

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 - Quyền hạn:

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 - Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc:...............................................................
- Mức lương chính hoặc tiền công:.........................................................
Được trả..........lần vào các ngày...........và ngày..............hàng tháng.
- Phụ cấp gồm:
..........................................................................................................................
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
...........................................................................................................................
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):
............................................................................................................................
- Bảo hiểm xã hội:
.............................................................................................................................
- Được hưởng các phúc lợi:
............................................................................................................................
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:
.............................................................................................................................
- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 

1 - Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 - Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật (Bộ Luật Lao động hiện hành)

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 - Những thỏa thuận khác:

..............................................................................................................................

2 - Hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ ngày........tháng...........năm...........đến ngày.............tháng..........năm.............

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại:.................................................

Người lao động Người sử dụng lao động

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

* Mẫu hợp đồng lao động số 2

cach viet hop dong lao dong 11

cach viet hop dong lao dong 12

cach viet hop dong lao dong 13

cach viet hop dong lao dong 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: ........................ ..........., ngày......tháng......năm......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ....................................................Quốc tịch:......................
Chức vụ:........................................................................................................................
Đại diện cho (1): ........................................................Điện thoại:.....................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Và một bên là Ông/Bà:.................................................................Quốc tịch:.....................
Sinh ngày:.................................................Tại:................................................................
Nghề nghiệp (2):...............................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................
Số CMTND:....................................Cấp ngày:.............................................Tại:................
Số sổ lao động (nếu có):........................Cấp ngày:.......................Tại.................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loai hợp đồng lao động (3):......................................................................................

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ......

Thử việc từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ......

Địa điểm làm việc (4):..............................................................................................

Chức danh chuyên môn: .............................................Chức vụ (nếu có):..................

Công việc phải làm (5):.............................................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc (6):...............................................................................................

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:............................................................

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc (7):..................................................................................
Mức lương chính hoặc tiền công (8):..........................................................................
Hình thức trả lương:.................................................................................................
Phụ cấp gồm (9):......................................................................................................
Được trả lương vào các ngày:................................................................. hàng tháng.
Tiền thưởng:............................................................................................................
Chế độ nâng lương:..................................................................................................
Được trang bị bảo hộ lao động gồm:...........................................................................
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):.................................................
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):........................................................................
Chế độ đào tạo (11):...................................................................................................
Những thỏa thuận khác (12):.......................................................................................

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ..............

Bồi thường vi phạm và vật chất (13):...........................................................................

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm ..... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

NGƯỜI LAO ĐỘNG                          NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên)                                                  (Ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn cách viết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động chia ra thành 3 phần gồm có phần thông tin của người sử dụng lao động, thông tin người lao động, các điều khoản thỏa thuận.

* Phần thông tin người sử dụng lao động

- Mục "Ông/bà ...... Quốc tịch": Ghi họ tên của người đại diện doanh nghiệp và Quốc tịch của người ký kết hợp đồng lao động thay cho ban lãnh đạo công ty. Nếu là giới tính nam thì gạch chữ Bà hoặc ngược lại.
- Mục "Chức vụ": Viết chức vụ của người đại diện ký hợp đồng.
- Mục "Đại diện cho .... Số điện thoại ....": Viết tên của doanh nghiệp theo giấy đăng ký doanh nghiệp và số của doanh nghiệp dó.
- Mục "Địa chỉ": Viết địa chỉ của doanh nghiệp theo đúng giấy đăng ký doanh nghiêp.

* Phần thông tin người lao động

- Mục "Ông/Bà .... Quốc tịch .....": Viết họ tên người lao động và quốc tịch của người lao động.
- Mục "Sinh ngày .... tại ....": Viết ngày, tháng năm sinh của người lao động và nơi sinh theo đúng chứng minh thư.
- Mục "Nghề nghiệp": Viết tên nghề nghiệp, chẳng hạn như marketing, nhân viên sales, logicstic.
- Mục "Địa chỉ thường trú": Viết địa chỉ thường trú của người lao động.
- Mục "Số CMTND ...... cấp ngày ..... tại": Viết số chứng minh thư, ngày cấp và nơi cấp của người lao động. Số chứng minh thư cũ gồm có 9 số, số chứng minh thư mới gồm 12 số.

* Các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên

- Đưa ra thời hạn làm việc, bắt đầu từ thời gian nào tới thời gian nào.

- Chức vụ trong công ty.

- Liệt kê các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như phương tiện đi lại, mức lương, phụ cấp, hình thức trả lương, chế độ bảo hiểm, chế độ đào tạo, đồng thời cam kết bảo mật thông tin, hoàn thành công việc ...

- Liệt kê những nghĩa vụ và quyền hạn của người dùng lao động.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-viet-hop-dong-lao-dong-46944n.aspx
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận, ràng buộc giữa bên sử dụng lao động và người lao động về công việc, trách nhiệm cũng như người sử dụng lao động cần phải đảm bảo quyền lợi như thỏa thuận, ký kết trong bản hợp đồng.

Tác giả: Tin Nguyễn     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Điểm chuẩn đại học lao động xã hội Hà Nội năm 2021
Bàn về câu nói Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo
Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội cơ sở sơn tây 2019
Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết - Anh Trai
Top phần mềm quản lý xuất khẩu lao động tốt nhất
Từ khoá liên quan:

cach viet hop dong lao dong

, mẫu hợp đồng lao động chuẩn, Hợp đồng lao động,

SOFT LIÊN QUAN
 • Hợp đồng thời vụ

  Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn

  Mẫu hợp đồng thời vụ là dạng hợp đồng lao động dành cho các nhân viên lao động cho doanh nghiệp theo một thời gian nhất định, không phải dài hạn với mức thu nhập được trả theo một mức nhất định, người lao động sẽ tham gia hoạt động sản xuất, tạo ra thành phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian được ký hợp đồng, khi hết thời gian giá trị của hợp đồng lao động sẽ không là người của doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào tới người lao động nữa.

Tin Mới

 • Top 5 website tuyển dụng hiệu quả nhất

  Trong vô vàn các trang web tuyển dụng thì 5 website tuyển dụng đang được nhiều người lựa chọn hơn cả, đánh giá hiệu quả sẽ được Taimienphi.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây. Không chỉ có lượng truy cập lớn mỗi ngày mà website mà còn nhiều tính năng hữu ích đáp ứng được nhu cầu của người dùng là các ứng viên cũng như nhà tuyển dụng.

 • Hình ảnh tuyển dụng đẹp, hình đăng tin tuyển dụng

  Nếu bạn đang tìm kiếm những hình ảnh tuyển dụng đẹp, hình đăng tin tuyển dụng nhân sự để đăng các thông tin tuyển dụng của đơn vị mình thì không thể bỏ qua bộ sưu tập những hình ảnh tuyển dụng đẹp nhất mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

 • Techcombank tuyển dụng, các việc làm hot tại Techcombank

  Ngân hàng Techcombank tuyển dụng, tổng hợp các việc làm HOT với mức lương hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp, nhiều phúc lợi tại ngân hàng Techcombank, chi tiết các vị trí ứng tuyển, yêu cầu, quy trình xét tuyển tại Techcombank cho từng vị trí cũng được tổng hợp ở bài viết này.

 • Số tổng đài Zalo

  Số tổng đài Zalo là bao nhiêu? Trong quá trình sử dụng zalo chắc hẳn không tránh khỏi các bạn gặp phải những vấn đề và thắc mắc hay không có cách giải quyết. Để có thể giải quyết những điều này đơn giản các bạn hãy cùng tìm hiểu số tổng đài zalo để có thể liên hệ để hỗ trợ giải quyết mọi sự cố mà bạn gặp phải. Đặc biệt khi sử dụng số tổng đài Zalo bạn yên tâm với mức độ chính xác của thông tin cũng như mức độ tin tưởng tuyệt đối tránh những trường hợp sửa chữa không hiệu quả.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá