(Giveaway) Bản quyền WPS Office, soạn thảo văn bản từ 16/5