Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3

Hệ thống Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3 là tài liệu học tập quan trọng giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức tại nhà.

Mục Lục bài viết:
1. Bộ bài tập số 1:
2. Bộ bài tập số 2
3. Bộ bài tập số 3

bai tap on o nha mon toan lop 3

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3
 

1. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, bộ số 1:

Bài 1. Tính:

bai tap on o nha mon toan lop 5

Bài 2. Lâm mua 9 cây bút mực hết 72.000 đồng và 4 quyển vở hết 36.000 đồng. Hỏi mỗi cây bút mực giá bao nhiêu tiền? Mỗi quyển vở giá bao nhiêu tiền?

Tóm tắt: Bài giải:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bài 3. Thùng lớn đựng 36 lít xăng, thùng nhỏ đựng bằng 9 lít xăng. Hỏi thùng nhỏ đựng bằng một phần mấy thùng lớn?

Tóm tắt:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bài giải:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bài 4. Minh có một quyển sách dày 137 trang. Mỗi ngày Minh chỉ đọc được 9 trang. Hỏi Minh đọc xong quyển sách đó trong mấy ngày?

Tóm tắt:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bài giải:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bài 5.

a. 1/9 của 72 kg là : ............. kg
b. Gấp số 9 lên 7 lần rồi thêm 9 thì được kết quả là: ...........
c. Tính nhanh: 9 x 7 + 9 x 3 = ..........

* Đáp án:

Bài 1. Tính: 872 : 4 = 218, 365 : 5 = 73; 390: 6 = 65; 350 : 7 = 50;
361 : 3 = 120 (dư 1); 486 : 8 = 60 (dư 6); 452 : 9 = 50 (dư 2)

Bài 2.

Tóm tắt:
Bút mực: 9 cây : 72.000 đồng ; 1 cây : ....đồng?
Vở: 4 quyển : 36.000 đồng ; 1 quyển: ....đồng?

Bài giải:

Giá tiền của 1 cây bút mực là: 72.000 : 9 = 8000 (đồng)
Giá tiền của 1 quyển vở là: 36.000 : 4 = 9000 (đồng)
Đáp số: bút mực: 8000 đồng; vở: 9000 đồng

Bài 3.

Tóm tắt:

Thùng lớn đựng 36 lít xăng
Thùng nhỏ đựng bằng 9 lít xăng.

Bài giải:

Số lít xăng thùng lớn gấp số lần số lít xăng thùng nhỏ là:
36:9= 4(lần)
Vậy số lít xăng thùng nhỏ đựng bằng 1⁄4 số lít xăng thùng lớn
Đáp số: 1/4

Bài 4.

Tóm tắt:

9 trang: 1 ngày
137 trang: .... ngày?

Bài giải:

Ta có: 137 : 9 = 15 (ngày) thừa 2 (trang)
2 trang cũng cần 1 ngày đọc.
Vậy số ngày để Minh đọc xong quyển truyện là:
15 + 1 = 16 (ngày)
Đáp số: 16 ngày.

Bài 5.
a. 8 kg b. 9 x 7 + 9 = 72 c. 9 x (7 + 3) = 90
 

2.  Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, bộ số 2:

PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Lan 8 tuổi, mẹ 40 tuổi. Tuổi mẹ gấp tuổi Lan số lần là:

A. 32 lần
B. 5 lần
C. 48 lần
D. 7 lần

Câu 2. Quãng đường AB dài 35m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Quãng đường BC dài:

A. 4 m
B. 9 m
C. 140 m
D. 14m

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1000g = ......kg

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9m 5cm = .......cm

A. 95
B. 950
C. 905
D. 509

Câu 5. Biết 64 : x = 8. Vậy:

A. x = 8
B. x = 6
C. x = 7
D. x= 5

Câu 6. Hình bên có mấy góc vuông?

bai tap toan lop 5 lam o nha

A. 2 góc vuông
B. 3 góc vuông
C. 4 góc

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

347 + 208 940 - 265 205 x 3 911 : 7
......................... ............................ ............................... ..........................
......................... ............................ ............................... ..........................
......................... ............................ ............................... ..........................
......................... ............................ ............................... ..........................

Bài 2. Tính giá trị biểu thức

a/ 18+105: 3 = ............................ b/ 160 - ( 35 x 4) = .............................
= ............................ = ..........................

Bài 3. Cắt 1/4 sợi dây thì được 5m dây. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

* Đáp án:

PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Lan 8 tuổi, mẹ 40 tuổi. Tuổi mẹ gấp tuổi Lan số lần là:
B. 5 lần

Câu 2. Quãng đường AB dài 35m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Quãng đường BC dài:
C. 140 m

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1000g = ......kg
A. 1

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9m 5cm = .......cm
C. 905

Câu 5. Biết 64 : x = 8. Vậy:
A. x = 8

Câu 6. Hình bên có mấy góc vuông?
A. 2 góc vuông

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
555 675 615 130 (dư 1)

Bài 2: Tính giá trị biểu thức
a/ 18+105: 3 = 18 + 35. b/ 160 - (35 x 4) =160 - 140
= 53 = 20

Bài 3: Cắt 1/4 sợi dây thì được 5m dây. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài giải
5 x 4 = 20(m)
Sợi dây còn lại dài số mét là:
20 - 5 = 15(m)Đáp số: 15 mét


3. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, bộ số 3:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

765 - 56
........................
........................
........................

225 + 493
........................
........................
........................

191 x 3
........................
........................
........................

325 : 4
........................
........................
........................

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a. 264 + 78 : 3 = ..................
= ..................

b. 121 x (52 - 49) = ...................
= ..................

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:

a. Bốn trăm linh một được viết là:
A. 411
B. 401
C. 4001
D. 101

b, 16 gấp 4 mấy lần?
A. 64 lần
B. 20 lần
C. 4 lần
D. 60 lần

c, 7m 8cm = ....... cm, số được điền vào chỗ chấm là:
A. 78
B. 708
C. 87
D. 807

Bài 4. Tìm x:

x x 6 = 420
.............................
.............................
.............................

468 : x = 2
.............................
.............................
.............................

Bài 5. Bao gạo nặng 125 kg. Bao ngô nặng gấp ba lần bao gạo. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Bài giải:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng kém chiều dài 6m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài giải:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

* Đáp án:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

709
718
573

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a, 264 + 78 : 3                                                      b. 121 x (52 - 49)
= 264 + 26                                                             = 121 x 3
= 290                                                                      = 363

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng:

a. Bốn trăm linh một được viết là
B. 401

b, 16 gấp 4 mấy lần?
C. 4 lần
c, 7m 8cm = ....... cm
B. 708

Bài 4. HS tự tính

Bài 5. Bài giải:
Bao ngô cân nặng là:
125 x 3 = 375(kg)
Cả hai bao cân nặng là:
125 + 375 = 500(kg)
Đáp số: 500 kg

Bài 6. Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
15 - 6 = 9(m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
(15 + 9) X 2 = 48(m)
Đáp số: 48m

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-on-o-nha-mon-toan-lop-3-57231n.aspx
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các em học sinh bộ Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, để đạt kết quả cao khi ôn tập tại nhà, các em có thể luyện tập thêm với: Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh  lớp 3, Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3, Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 3.

Tác giả: Nguyễn Thành Nam - NTN     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 4
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2
Từ khoá liên quan:

Bai tap on o nha mon Toan lop 3

, Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4

    Bài tập Toán hè lớp 3

    Tổng hợp các bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 là tài liệu ôn tập môn Toán dành cho các em học sinh lớp 3, để các em tranh thủ trong kì nghỉ hè năm lớp 3 ôn tập củng cố kiến thức môn Toán một cách bài bản nhất.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá