Giải Toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4

Nhằm giúp phụ huynh và học sinh lớp 4 học tốt hơn, chúng tôi xin giới thiệu các bài Giải Toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4 theo chương trình SGK lớp 4 khung chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

- Giải bài tập trang 3, 4 SGK toán lớp 4 - Ôn tập các số đến 100 000
- Giải bài tập trang 4, 5 SGK toán 4 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 5 SGK toán 4 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 6 SGK toán 4 - Biểu thức có chứa một chữ
- Giải bài tập trang 7 SGK toán 4 - Luyện tập trang 7 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 9, 10 SGK toán 4 - Các số có sáu chữ số
- Giải bài tập trang 10 SGK toán 4 - Luyện tập trang 10 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 11, 12 SGK toán 4 - Hàng và lớp
- Giải bài tập trang 13 SGK toán 4 - So sánh các số có nhiều chữ số
- Giải bài tập trang 13, 14 SGK toán 4 - Triệu và lớp triệu
- Giải bài tập trang 15 SGK toán 4 - Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 16 SGK toán 4 - Luyện tập trang 16 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 17, 18 SGK toán 4 - Luyện tập trang 17 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 19 SGK toán 4 - Dãy số tự nhiên
- Giải bài tập trang 20 SGK toán 4 - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
- Giải bài tập trang 22 SGK toán 4 - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
- Giải bài tập trang 22 SGK toán 4 - Luyện tập trang 22 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 23 SGK toán 4 - Yến, tạ, tấn
- Giải bài tập trang 24 SGK toán 4 - Bảng đơn vị đo khối lượng
- Giải bài tập trang 25 SGK toán 4 - Giây, thế kỉ
- Giải bài tập trang 26 SGK toán 4 - Luyện tập trang 26 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 27 SGK toán 4 - Tìm số trung bình cộng
- Giải bài tập trang 28 SGK toán 4 - Luyện tập trang 28 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 29 SGK toán 4 - Biểu đồ
- Giải bài tập trang 30, 31, 32 SGK toán 4 - Biểu đồ (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 33, 34 SGK toán 4 - Luyện tập trang 33 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 35, 36 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 36, 37 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
1. Phép cộng và phép trừ
- Giải bài tập trang 39 SGK toán 4 - Phép cộng
- Giải bài tập trang 40 SGK toán 4 - Phép trừ
- Giải bài tập trang 40, 41 SGK toán 4 - Luyện tập trang 40 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 42 SGK toán 4 - Biểu thức có chứa hai chữ
- Giải bài tập trang 43 SGK toán 4 - Tính chất giao hoán của phép cộng
- Giải bài tập trang 43, 44 SGK toán 4 - Biểu thức có chứa ba chữ
- Giải bài tập trang 45 SGK toán 4 - Tính chất kết hợp của phép cộng
- Giải bài tập trang 46 SGK toán 4 - Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 47 SGK toán 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
- Giải bài tập trang 48 SGK toán 4 - Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 48 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 49 SGK toán 4 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Giải bài tập trang 50 SGK toán 4 - Hai đường thẳng vuông góc
- Giải bài tập trang 51 SGK toán 4 - Hai đường thẳng song song
- Giải bài tập trang 52, 53 SGK toán 4 - Vẽ hai đường thẳng vuông góc
- Giải bài tập trang 53, 54 SGK toán 4 - Vẽ hai đường thẳng song song
- Giải bài tập trang 54 SGK toán 4 - Thực hành vẽ hình chữ nhật
- Giải bài tập trang 55 SGK toán 4 - Thực hành vẽ hình vuông
- Giải bài tập trang 55 SGK toán 4 - Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 56 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

2. Phép nhân
- Giải bài tập trang 57 SGK toán 4 - Nhân với số có một chữ số
- Giải bài tập trang 58 SGK toán 4 - Tính chất giao hoán của phép nhân
- Giải bài tập trang 59, 60 SGK toán 4 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
- Giải bài tập trang 61 SGK toán 4 - Tính chất kết hợp của phép nhân
- Giải bài tập trang 62 SGK toán 4 - Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
- Giải bài tập trang 63, 64 SGK toán 4 - Đề-xi-mét vuông
- Giải bài tập trang 65 SGK toán 4 - Mét vuông
- Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4 - Nhân một số với một tổng
- Giải bài tập trang 67, 68 SGK toán 4 - Nhân một số với một hiệu
- Giải bài tập trang 68 SGK toán 4 - Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 69, 70 SGK toán 4 - Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 71 SGK toán 4 - Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
- Giải bài tập trang 73 SGK toán 4 - Nhân với số có ba chữ số
- Giải bài tập trang 73 SGK toán 4 (tiếp) - Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 74 SGK toán 4 - Luyện tập trang 74 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 75 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4

3. Phép chia
- Giải bài tập trang 76 SGK toán 4 - Chia một tổng cho một số
- Giải bài tập trang 78 SGK toán 4 - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 78, 79 SGK toán 4 - Chia một số cho một tích
- Giải bài tập trang 79 SGK toán 4 - Chia một tích cho một số
- Giải bài tập trang 80 SGK toán 4 - Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
- Giải bài tập trang 81 SGK toán 4 - Chia cho số có hai chữ số
- Giải bài tập trang 82 SGK toán 4 (tiếp theo) - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 83 SGK toán 4 - Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 84 SGK toán 4 (tiếp theo 2) - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 84 SGK toán 4 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 85 SGK toán 4 - Thương có chữ số 0
- Giải bài tập trang 86 SGK toán 4 - Chia cho số có ba chữ số
- Giải bài tập trang 87 SGK toán 4 - Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 88 SGK toán 4 (tiếp theo) - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 89 SGK toán 4 - Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 90 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 91, 93 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
- Giải bài tập trang 95 SGK toán 4 - Dấu hiệu chia hết cho 2
- Giải bài tập trang 96 SGK toán 4 - Dấu hiệu chia hết cho 5
- Giải bài tập trang 96 SGK toán 4 (luyện tập) - Luyện tập trang 96 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 97 SGK toán 4 - Dấu hiệu chia hết cho 9
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 4 - Dấu hiệu chia hết cho 3
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 4 (luyện tập) - Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 99 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 100 SGK toán 4 - Ki-lô-mét vuông
- Giải bài tập trang 100, 101 SGK toán 4 - Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

2. Giới thiệu hình bình hành
- Giải bài tập trang 102, 103 SGK toán 4 - Hình bình hành
- Giải bài tập trang 104 SGK toán 4 - Diện tích hình bình hành
- Giải bài tập trang 104, 105 SGK toán 4 - Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI
1. Phân số
- Giải bài tập trang 107 SGK toán 4 - Phân số
- Giải bài tập trang 108 SGK toán 4 - Phân số và phép chia số tự nhiên
- Giải bài tập trang 110 SGK toán 4 - Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 110 SGK toán 4 (Luyện tập) - Luyện tập trang 110 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 112 SGK toán 4 - Phân số bằng nhau
- Giải bài tập trang 114 SGK toán 4 - Rút gọn phân số
- Giải bài tập trang 114 SGK toán 4 (luyện tập) - Luyện tập trang 114 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 116 SGK toán 4 - Quy đồng mẫu số các phân số
- Giải bài tập trang 116 SGK toán 4 (tiếp) - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 117 SGK toán 4 - Luyện tập trang 117 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 118 SGK toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 120 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3 - Luyện tập trang 120 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 122 SGK toán 4 - So sánh hai phân số khác mẫu số

- Giải bài tập trang 128 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 129 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 144, 145 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 147 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 148 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 148 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 149 SGK toán 4 (luyện tập chung)
- Giải bài tập trang 149 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 151 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 152 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 153 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 155 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 157 SGK toán 4
- Giải toán 4: Cách giải bài dạng Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

 

Trong giải toán lớp 4 với hệ thống toàn bộ các dạng bài tập toán lớp 4 ngăn gọn và đầy đủ được cập nhật chi tiết và bám sát với chương trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các bạn có thể học môn Toán 4 dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài tập từ chương I đến chương 6 với tất cả các nội dung chương trình học từ số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, bốn phép tính với các số tự nhiên, phần hình học cùng với các phép tính phân số, tỉ số, tất cả được biên soạn và xây dựng chi tiết và rõ ràng nhất.

giai toan 4, giai bai tap toan lop 4

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoài việ tìm hiểu và củng cố kiến thức còn được hướng dẫn làm bài theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đó việc làm bài tập và tự mình so sánh kết quả cũng như đánh giá khả năng học tập của mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Qua giải toán 4 các em học sinh sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học kì 1, đến học kì 2, từ kiến thức nâng cao đến cơ bản và lựa chọn cho mình cách giải toán nhanh chóng hiệu quả nhất.

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập đều được hướng dẫn chi tiết vì thế các em học sinh không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hình thức học tập được nhiều em học sinh lựa chọn. Với tài liệu tổng hợp này các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức đã học của mình và có thể thực hành làm bài tập và luyện đề nhiều hơn. Các dạng bài toán hay và bài toán khó trong chương trình sgk đều được cập nhật chi tiết trong sách giải các bạn yên tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài việc học tập trên lớp lắng nghe thầy cô giảng dạy thì việc thực hành làm bài tập đầy đủ là cách giúp các em vận dụng kiến thức dễ dàng và hợp lý hơn. Các em học sinh hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của mình để biết đến nhiều cách giải toán cũng như phương thức làm toán nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

Cùng với tài liệu để học tốt toán 4 Tải Miễn Phí cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều tài liệu có liên quan khác như đối với các em học sinh lớp 5 có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với nhiều bài tập khác nhau, trong quá trình học tập các em học sinh có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để phục vụ cho quá trình ôn luyện giải bài của mình được tốt hơn nhé.

http://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-29869n.aspx

Tác giả: Trọng Tâm     (4.3★- 15 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 75 SGK toán 4
Giải bài tập trang 69, 70 SGK toán 4
Giải bài tập trang 89 SGK toán 4
Giải bài tập trang 152 SGK toán 4
Giải bài tập trang 68 SGK toán 4
Từ khoá liên quan:

Giai toan 4

, giai bai tap toan 4, huong dan giai toan 4,
SOFT LIÊN QUAN
 • Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4

  Giải bài tập luyện tập chung chương 2 lớp 4

  Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4 là tài liệu lời giải chi tiết phần kiến thức luyện tập chung chương 2 trong sách giáo khoa toán 4. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo giải Toán lớp 4 để làm tài liệu học tốt môn Toán và nâng cao kỹ năng giải toán.

Tin Mới

 • Giải bài tập trang 164, 165, 166 SGK Toán 4

  Thực hành giải bài tập trang 164, 165, 166 SGK Toán 4, Ôn tập về biểu đồ sẽ giúp các em học sinh nắm vững hơn các kiến thức về các loại biểu đồ, cách đọc những thông tin trên biểu đồ để áp dụng vào giải các bài tập

 • Giải bài tập trang 69 SGK Toán 4, Nhân với số có hai chữ số

  Chương 2 toán 4 chúng ta làm quen với nhân với số có hai chữ số, trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục luyện giải bài tập trang 69 SGK để học tốt bài này

 • Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 4

  Phân số là nội dung các em đã được học từ những bài học trước, trong tài liệu giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 4, Ôn tập về phân số hôm nay, chúng ta cùng trau dồi thêm các kiến thức về bài học này cho thật vững

 • Soạn văn lớp 12 - Bắt sấu rừng U Minh Hạ

  Nhắc đến mảnh đất cực Nam của Tổ quốc, chúng ta không thể không nhắc đến U Minh Hạ với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và cuộc sống của những con người đôn hậu, chất phác, soạn bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ trong soạn văn lớp 12 để em hiểu rõ hơn về mảnh đất yêu dấu này.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá