Hướng dẫn Giải Toán lớp 4, giải bài tập Toán lớp 4

Giải toán 4 là tài liệu giải bài tập toán lớp 4 cùng với những hướng dẫn chi tiết và đầy đủ nhất. Tài liệu giải toán 4 sẽ hỗ trợ quá trình học tập và ôn luyện của các em học sinh lớp 4 trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Sách giải toán lớp 4 bao gồm toàn bộ những dạng bài tập cùng với các cách giải giúp cho quá trình học tập của các em học sinh trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan

Mục lục giải bài tập Toán lớp 4 trong SGK


Giải bài tập Toán 4 Chương I : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000
Giải toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Biểu thức có chứa một chữ
Giải toán lớp 4: Luyện tập
Giải toán lớp 4: Giải bài Các số có sáu chữ số
Giải toán lớp 4: Luyện tập
Giải toán lớp 4: Giải bài Hàng và lớp
Giải toán lớp 4: Giải bài So sánh các số có nhiều chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Triệu và lớp triệu
Giải toán lớp 4: Giải bài Triệu và lớp triệu tiếp theo
Giải toán lớp 4: Luyện tập trang 16
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 17
Giải toán lớp 4: Giải bài Dãy số tự nhiên trang 19
Giải toán lớp 4: Giải bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Giải toán lớp 4: Giải bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 22
Giải toán lớp 4: Giải bài Yến, tạ, tấn
Giải toán lớp 4: Giải bài Bảng đơn vị đo khối lương
Giải toán lớp 4: Giải bài Giây, thế kỉ
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 26
Giải toán lớp 4: Giải bài Tìm số trung bình cộng
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 28
Giải toán lớp 4: Giải bài Biểu đồ
Giải toán lớp 4: Giải bài Biểu đồ tiếp theo
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 33
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 35
Giải toán lớp 4: bài Luyện tập chung trang 36


Giải bài tập Toán 4 Chương II : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Giải toán lớp 4: Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Giải toán lớp 4: Giải bài Phép cộng
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép trừ
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 40
Giải toán lớp 4: Giải bài Biểu thức có chứa hai chữ
Giải toán lớp 4: Giải bài Tính chất giao hoán của phép cộng
Giải toán lớp 4: Giải bài Biểu thức có chứa ba chữ
Giải toán lớp 4: Giải bài Tính chất kết hợp của phép cộng
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 46
Giải toán lớp 4: Giải bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải toán lớp 4: Luyện tập trang 48
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 48
Giải toán lớp 4: Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Giải toán lớp 4: Giải bài Hai đường thẳng vuông góc
Giải toán lớp 4: Giải bài Hai đường thẳng song song
Giải toán lớp 4: Giải bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Giải toán lớp 4: Giải bài Vẽ hai đường thẳng song song
Giải toán lớp 4: Giải bài Thực hành vẽ hình chữ nhật
Giải toán lớp 4: Giải bài Thực hành vẽ hình vuông
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 55
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung sgk trang 56

Giải Toán lớp 4: Phần 2 : Phép nhân

Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với số có một chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...
Giải toán lớp 4: Giải bài Tính chất kết hợp của phép nhân
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Giải toán lớp 4: Giải bài Đề -xi-mét vuông
Giải toán lớp 4: Giải bài Mét vuông trang 64
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân một số với một tổng
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân một số với một hiệu
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 68
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với số có hai chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 69
Giải toán lớp 4: Giải bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với số có ba chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Nhân với số có ba chữ số tiếp theo
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 74
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 75
Giải toán lớp 4: Giải bài Phần 3 : Phép chia
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia một tổng cho một số
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có một chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 78
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia một số cho một tích
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia một tích cho một số
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có hai chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có hai chữ số tiếp theo
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 83
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có hai chữ số tiếp theo 2 trang 83
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 84
Giải toán lớp 4: Giải bài Thương có chữ số 0
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có ba chữ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 87
Giải toán lớp 4: Giải bài Chia cho số có ba chữ số tiếp theo
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 89
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 90
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 91

Giải bài tập Toán 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

Giải toán lớp 4: Giải bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
Giải toán lớp 4: Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 2
Giải toán lớp 4: Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 5
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 96
Giải toán lớp 4: Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 9
Giải toán lớp 4: Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 3
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 98
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 99
Giải toán lớp 4: Giải bài Ki-lô-mét vuông
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 100
Giải toán lớp 4: Giải bài 2: Giới thiệu hình bình hành
Giải toán lớp 4: Giải bài Hình bình hành
Giải toán lớp 4: Giải bài Diện tích hình bình hành
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 104

Giải bài tập Toán 4 Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

Giải toán lớp 4: Giải bài 1: Phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phân số và phép chia số tự nhiên
Giải toán lớp 4: Giải bài Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 110
Giải toán lớp 4: Giải bài Phân số bằng nhau
Giải toán lớp 4: Giải bài Rút gọn phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 114
Giải toán lớp 4: Giải bài Quy đồng mẫu số các phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 117
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 118
Giải toán lớp 4: Giải bài So sánh hai phân số cùng mẫu số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 120
Giải toán lớp 4: Giải bài So sánh hai phân số khác mẫu số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 122
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 123 phần 1
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 123 phần 2
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 124
Giải toán lớp 4: Giải bài 2: Các phép tính với phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép cộng phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép cộng phân số (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 128
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 128 (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép trừ phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép trừ phân số (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 131
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 131
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép nhân phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 133
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 134
Giải toán lớp 4: Giải bài Tìm phân số của một số
Giải toán lớp 4: Giải bài Phép chia phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 136
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 137
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 137
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 138
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 139
Giải toán lớp 4: Giải bài 3: Giới thiệu hình thoi
Giải toán lớp 4: Giải bài Hình thoi
Giải toán lớp 4: Giải bài Diện tích hình thoi
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 143
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 144


Giải bài tập Toán 4 Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

Giải toán lớp 4: Giải bài 1: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Giới thiệu tỉ số
Giải toán lớp 4: Giải bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 148
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 149
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 149
Giải toán lớp 4: Giải bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 151
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập trang 151 (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 152
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 153
Giải toán lớp 4: Giải bài 2: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Giải toán lớp 4: Giải bài Tỉ lệ bản đồ
Giải toán lớp 4: Giải bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Giải toán lớp 4: Giải bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Thực hành
Giải toán lớp 4: Giải bài Thực hành (tiếp theo)


Giải bài tập Toán 4 Chương 6: Ôn tập

Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về số tự nhiên
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về biểu đồ
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với phân số
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về đại lượng
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về hình học
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải toán lớp 4: Giải bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 176
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 177
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 178
Giải toán lớp 4: Giải bài Luyện tập chung trang 179

 

Trong giải toán lớp 4 với hệ thống toàn bộ các dạng bài tập toán lớp 4 ngăn gọn và đầy đủ được cập nhật chi tiết và bám sát với chương trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các bạn có thể học môn Toán 4 dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài tập từ chương I đến chương 6 với tất cả các nội dung chương trình học từ số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, bốn phép tính với các số tự nhiên, phần hình học cùng với các phép tính phân số, tỉ số, tất cả được biên soạn và xây dựng chi tiết và rõ ràng nhất.

giai toan 4, giai bai tap toan lop 4

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoài việ tìm hiểu và củng cố kiến thức còn được hướng dẫn làm bài theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đó việc làm bài tập và tự mình so sánh kết quả cũng như đánh giá khả năng học tập của mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Qua giải toán 4 các em học sinh sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học kì 1, đến học kì 2, từ kiến thức nâng cao đến cơ bản và lựa chọn cho mình cách giải toán nhanh chóng hiệu quả nhất.

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập đều được hướng dẫn chi tiết vì thế các em học sinh không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hình thức học tập được nhiều em học sinh lựa chọn. Với tài liệu tổng hợp này các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức đã học của mình và có thể thực hành làm bài tập và luyện đề nhiều hơn. Các dạng bài toán hay và bài toán khó trong chương trình sgk đều được cập nhật chi tiết trong sách giải các bạn yên tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài việc học tập trên lớp lắng nghe thầy cô giảng dạy thì việc thực hành làm bài tập đầy đủ là cách giúp các em vận dụng kiến thức dễ dàng và hợp lý hơn. Các em học sinh hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của mình để biết đến nhiều cách giải toán cũng như phương thức làm toán nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

Cùng với tài liệu để học tốt toán 4 Tải Miễn Phí cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều tài liệu có liên quan khác như đối với các em học sinh lớp 5 có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với nhiều bài tập khác nhau, trong quá trình học tập các em học sinh có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để phục vụ cho quá trình ôn luyện giải bài của mình được tốt hơn nhé.

http://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-29869n.aspx

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam     (4.3★- 4 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải toán lớp 4 - Biểu đồ
Giải toán lớp 4 - Phép cộng
Giải Toán 4 trang 117 SGK - Luyện tập
Giải toán lớp 2 - Giải bài 26+ 4; 36+24
Giải toán lớp 4 - Hàng và lớp
Từ khoá liên quan:

Giai toan 4

, giai bai tap toan 4, huong dan giai toan 4,
SOFT LIÊN QUAN
 • Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4

  Giải bài tập luyện tập chung chương 2 lớp 4

  Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4 là tài liệu lời giải chi tiết phần kiến thức luyện tập chung chương 2 trong sách giáo khoa toán 4. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo giải Toán lớp 4 để làm tài liệu học tốt môn Toán và nâng cao kỹ năng giải toán.

Tin Mới

 • Giải Toán 4 trang 117 SGK - Luyện tập

  Bài Giải Toán 4 trang 117 SGK - Luyện tập là bài học với đầy đủ những nội dung hỗ trợ ôn luyện và tổng hợp kiến thức về quy đồng mẫu số của hai phân số. Nội dung dưới đây chúng tôi còn chia đầy đủ phần hướng dẫn giải chi tiết bài tập giúp các em làm quen cũng như tìm ra phương pháp giải toán lớp 4 dễ dàng và hiệu quả hơn.

 • Giải Toán 4 trang 116 SGK - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp)

  Bài Giải Toán 4 trang 116 SGK - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp) với đầy đủ những đáp án cũng như hướng dãn giải bài chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách quy đồng mẫu số hai phân số từ những trường hợp đơn

 • Giải Toán 4 trang 110 SGK - Luyện tập

  Để các em học sinh nắm vững hơn về cách đọc hay cách viết phân số, cách thực hiện phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác thành phân số... Các bạn hãy cùng theo dõi cụ thể bài hướng dẫn Giải Toán 4 trang 110 SGK Luyện tập để nắm vững kiến thức cũng như tham khảo chi tiết hệ thống hướng dẫn và giải bài dễ dàng nhất. Hi vọng tài liệu học tập này sẽ đem lại cho các bạn những kiến thức hữu ích nhất.

 • Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương 2018, điểm xét tuyển

  Các thí sinh quan tâm đến điểm chuẩn đại học Thái Bình Dương năm 2018 có thể yên tâm tra cứu điểm chuẩn đầy đủ các ngành chính xác nhất dưới đây ngay khi có kết quả thông báo chính thức từ phía nhà trường. Theo dự kiến điểm chuẩn đại học Thái Bình Dương sẽ được thông báo trước ngày 1/8/2017.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá